BRIEVENBUS. Bericht. Te beginnen met dezen jaargang zal het „Litteratuurover zicht" driemaandelijks en in gewijzigden vorm bij het Tijdschrift worden uitgegeven. Door daarin voortaan alleen die artikelen op te nemen welke voor onze lezers belangrijk worden geacht, en daarbij tevens in het kort de strekking of inhoud te vermelden, hopen wij de waarde van het overzicht te verhoogen. Criticus. Aan Uw artikel over scheiding van intendance en compta biliteit zullen wij gaarne spoedig plaats verleenen. Kap. intendant M. C. Boon. Dank voor Uwe bijdrage, die wij zoo spoedig de plaatsruimte dit toelaat zullen opnemen. Kap. E. A. A. van Heekeren. Door de late ontvangst van de cliché'» kan uwe bijdrage eerst in de volgende aflevering geplaatst worden. Kap. J. H. C. Munter. Uwe beide brieven in goede orde ontvangen. De toegezegde bijdrage zien wij gaarne tegemoet. Bed.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 134