122 plaats vindt: van daag met een geweer, morgen met een kara bijn en omgekeerd (Atjeh). 1) De toepassingen (gezamenlijk vuur, gezamenlijk gevechtsschie- ten) kunnen tegen den I. V. eenvoudiger vormen aannemen dan tegen den B. Y. noodig is. Ook voor de onderwijzers—officieren- vergemakkelijkt een eenvormige bewapening het schietonderricht in hooge mate. Verder kunnen bij algemeene karabijnbewape ning al dadelijk—zonder organisatorische veranderingen in het legereenige hervormingen in andere deelen van de uitrusting aangebracht worden, welke noodzakelijkerwijze een gevolg moe ten zijn van de wijze, waarop men in tijd van nood meent de troepen te zullen aanwenden. Zoo zullen—zooals van algemeene bekendheid isde troepen op Java dit eiland tegen een mogelijken indringer moeten verdedigen. Zonder in nadere beschouwingen te treden over de dan te vol gen tactiek, wat te ver van het hier beoogde doel zou voeren, schijnt het voldoende de volgende eischen op den voorgrond te stellen le. het aantal patronen „bij den man" moet opgevoerd worden tot 150 stuks; 2e. door den man moet een doelmatig stuk pioniergereedschap gedragen worden; 3e. de totale uitrusting mag niet veel zwaarder uitvallen dan de huidige. Ad le. Zooals bekend bedraagt het aantal bij den troep beschik bare patronen 200 stuks per geweerdragende, waarvan 100 „bij den man" en 100 in den gevechtstrein'. Dit gezamen lijk aantal is zeer hoog, vergeleken bij dat in andere legers me degevoerd. De wijze waarop velen zich gaarne voorstellen den krijg op Java te zullen voeren met detachementen, in georganiseerden partijgangerskrijgmaakt een bij de hand houden van een gioot aantal patronen noodzakelijk, daar men bij zoodanig optreden niet zeker is van aanvulling uit de achterwaartsche voorraden (le en 2e munitiecolonnes, depots). Deze overweging, benevens 1) Voor de slechte gevolgen van dit stelsel zie I. M. T. 1904 No. 5: „Een schietoefening te Sabang". De slechte uitkomsten met de karabijn verkregen mogen niet aan het wapen geweten wordende marechaussee geniet zoo goed als geen schietoplciding met de karabijn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 136