125 heden uitvoerbaar blijven, zelfs bij een aanvallend optreden (E. R. 515). Dezelfde stremmende invloeden als besproken bij de gevechts- treinmunitie doen zich bij den opmarsch van de karren met pioniergereedschap gelden, terwijl voor deze geen bijzondere be palingen bestaan, welke inspanning van alle krachten tot het voorwaarts brengen dier voertuigen voorschrijven. Moeilijk kan beweerd worden, dat wat voor de gevechtstrein. munitie staat voorgeschreven mutatis mutandis voor den ge. heelen gevechtstrein moet geldenmen denke slechts aan de kreebrug, waaraan men onder 's vijands vuurbereik weinig zal hebben, en aan het personeel en materieel van den geneeskun digen dienst, dat een geheel andere richting uitgezonden kan worden dan het bataljon volgt (V. G. D.). Integendeel, het valt eerder te duchten, dat aan de gevechtstreinmunitie en haar aanvulling zooveel aandacht en zooveel krachten besteed zullen worden, dat men niet anders aan de karren met pioniergereed schap zal denken, dan om haar paarden voor evengenoemd doel te gebruiken. Ten slotte geldt ook hier de leuze: hoe minder trein, hoe beter! Werd zooeven toegegeven, dat de draagbare (Linnemans-)schop wellicht in Indischen grond niet recht bruikbaar is, zoo wil zulks niet beduiden, een algeheele terzijdestelling van dat nut tige hulpmiddel. Vermeend wordt, dat ze in verband met een handige patjol zeer goede diensten kan bewijzen. Ook bij de lange schop moet loswerken van den grond door het pikhou. weel plaats hebben, welk laatste gereedschap voor vervoer bij den man al evenmin deugt. Wanneer nu deze taak van het pikhouweel werd overgebracht op de patjol met korten steel welke tevens gebezigd kan worden voor het opwerpen van aarde, zoo zal een juiste verhouding van patjols tot schoppen (bijvoorbeeld beide in even groot aantal) goede uitkomsten kunnen opleveren. Het werken met de patjol met korten steel zal den inlander niet veel moeite kosten en ook den Europeaan spoedig handig afgaan. Eveneens zal het gebruik van de draagbare schop snel aangeleerd zijn. Zoowel patjol als schop zullen een eenigszins anderen vorm moeten verkrijgen dan gebruikelijk. De patjol moet

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 139