128 Een ook maar eenigermate diepgaande bespreking van de uitrusting zou een opstel op zich zelf vormen, en dus hiei te vei voeren. Yoor het hier beoogde doel schijnt het voldoende aan de verschillende onderdeelen eenige vluchtige beschouwingen te wijden. Daartoe worden bewapening en verdere uitrusting in gedeeld als volgt: a. vuurwapen met toebehooren b. patronen bij den man; c. kapmes met scheede en schoen; cl. gordel met tasschen, draagriemen en poetszakje met inhoud e. veldflesch, verbandpakje, noodration; f. ransel met inhoud en toebehooren. Over de voorwerpen a t/m c werd reeds gesproken. Omtrent de andere onderdeelen dient in het algemeen op gemerkt te worden, dat bij militaire uitrustingstukken de meest al overdreven stevigheid een ieder opvalt. Zeer zeker hebben deze voorwerpen zeer veel te lijden en dient daaraan de eisch gesteld te worden, dat zij gedurende een bepaalden tijd gebruikt moeten kunnen worden zonder herstellingen te behoeven. Maar in de toepassing wordt het doel veelal ver voorbij gestieefd. Bijvoorbeeld de patroontasschenDie zien er uit wat leer- dikte betreft als moesten zij eeuwen trotseeren, en toch weet een ieder, dat minstens elke tien jaar een nieuw model van tasschen wordt ingevoerd. Bovendien wordt met die overmatige stevigheid aan leer het zwakke punt van het maaksel de naden niet verbeterd. Men zou haast het tegendeel kunnen be weren. Herstelling aan die naden veroorzaakt spoedig de on bruikbaarheid van de geheele tascb, doordien de behoorlijke samenhang van het geheel verloren gaat. Yaak moeten tasschen afgekeurd worden, welke, alleen letten de op het leder, anders zeker nog een tiental jaren mee konden. Met andere woordener heeft onnoodig kapitaalverlies plaats. Yerder het onderhoud van die mooie lederwerkenbijzondere smeersels worden daarvoor uitgevonden, ellenlange bepalingen gesmeed (Y.W. en M. 29). En dat terwijl de huidige gevechten het bewegen door elk terrein en innige aanraking met den grond noodzakelijk maken, wat dus ook bij de oefeningen moet geschie den, zoodat oefeningseisch en inspectie-eisch tegen elkaar vloeken

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 142