129 Wanneer men zich laat leiden door het beginsel, dat een uit rustingstuk, m verhouding tot zijn prijs, gedurende een zekeren tijd bruikbaar moet kunnen blijven voor het doel waarvoor het aangemaakt werd, zoude heel wat besparing aan gewicht en zelfs aan geld verkregen worden. Liefst zou men dit zoover moeten uitstrekken, dat wanneer zoo'n stuk door slijtage hin derlijke gebreken vertoont het dadelijk door een nieuw vervangen kan worden, zonder bijzondere schade voor het Rijk. Talrijke reparatiën maken het voorwerp niet beter en blijken op den duur kostbaarder dan verwisseling! Tot de uitrusting onder cl genoemd terugkeerende, wordt het niet onmogelijk geacht van Russisch doek voldoend stevige pa- troonzakken te doen vervaardigen, die aan minder gewicht de voordeelen paren: le minder kostbaar, 2e niet zoo hinderlijk en 3e gemakkelijker herstelbaar te zijn. Doch hiermede is nog niet aangegeven, hoe de voorgestelde 150 patronen bij den man vervoerd zullen worden. Berging in den ransel blijft uitgesloten, omdat het achterlaten daarvan zon der bezwaar moet kunnen geschiedenbandeliers zullen niet vol doen, in de eerste plaats wegens den druk op de borst uitgeoefend en ten tweede omdat zij hinderen bij het dragen van een ransel. Een betere oplossing verkrijgt men door een zak in te voe. ren, ongeveer als de Hollandsche broodzak, waarop de veld- flesch wordt bevestigd en waarin, zoo noodig vastgehouden door passanten, patronen worden geborgen; de zak dient met twee lussen aan den gordel gehangen te worden. Het aantal patro nen in dien zak hangt af van de overige verdeeling. Behoudt men de achtertasch—waarvoor veel te zeggen valt (zie hierna)— en blijft verder de munitieverdeeling over de voortasschen onge wijzigd, zoo komt dat aantal op 50, gevende met de gevulde veldflesch een gewicht van 2.475 K.G-. zonder den zak te rekenen. Dit gewicht rechts wordt ongeveer in evenwicht gehouden door de links hangende pionieruitrusting en het noodration. Zoo noodig kunnen echter, bij gewijzigde uitrusting, aan de voor zijde links 30 en rechts 40 patronen in zakken van Russisch doek geborgen worden, zonder overmatig hinderlijk te worden bij het liggend vuren. In elk geval verkrijgt men door invoering van den, zoo te

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 143