130 noemen, broodzak een goede gelegenheid tot berging van de nog uit te reiken reservemunitie (E. R. 570 en 575). Yan de zaken genoemd onder e zij nog even besproken het noodration, dat in zijn tegenwoordige samenstelling (twee blikken) 1 K.G-. weegt. Zoude een ration ongekookte rijst van 0.6 K.G. met 0.1 K.G. dendeng niet beter voldoen? Het blikken-ration noodigt te sterk tot verorberen uit daar het reeds eetbaar is zonder verwarming en is vrij zwaar. Even wel vormt juist de noodzakelijkheid, de rijst eerst te koken voor zij voedsel wordt, een nadeel, wanneer men niet ten allen tijde over kookmaterieel kan beschikken, wellicht niet opwe gende tegen het voordeel van 0.3 K.G. gewichtsbesparing en van de grootere zekerheid dat niet ontijdig het noodration versnoept wordt. Over den ransel met inhoud kan ik kort zijn. Er is reeds zoo veel geschreven over de stof der militaire kleeding, over schoei sel, ransel enz., dat ik alleen nog wensch op te merken, hoe de practijk den soldaat er toe brengt den ransel te doen rusten op de achtertasch, waarbij dan de draagriemen op de eene of andere wijze voor aan den gordel worden bevestigd, terwijl een stel touwtjes het afschuiven van den ransel van de achtertasch moet beletten. Mij dunkt, dat zulks een vingerwijzing mag heeten in die richting de oplossing van het dragen van den ransel te zoe ken. De in te voeren veldzakken laten zich gemakkelijker dra gen, doch brengen geen verlichting van den last, integendeel (Zie overigens I. M. T. 1904 Kos. 2, 5, 1903 Eos. 12, enz.) Wordt nu de balans opgemaakt, dan komt men tot de vol gende uitkomsten Huidige uitrusting. Benaming der uitrustingsvoorwerpen. V oor- gestelde uitrusting. K. G. K. G. 4 700 Vuurwapen met toebehooren 1) 3 264 2 450 Patronen bij den man 3 675 1 227 Kapmes met scheede en schoen 1) Karabijn zonder blank wapen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 144