SCHEIDING VAX INTENDANCE EN COMPTABILITEIT. De legerformatie 1) raadplegende, krijgt men den indruk alsof de militaire administratie in drie onderscheiden diensten is ver deeld, hetgeen inderdaad niet het geval is. De instructie voor den Hoofdintendant 2) leert ons reeds bij den eersten oogopslag hoe legerverpleging en legerbeheer worden dooreengehaspeld. Welk een verscheidenheid biedt de werkkring van den chef over de militaire administratie! Het beduidt chef over den kwartiermeester en den intendant, administrateur van bet Dep. van Oorlog, hoofd der Ye Afdeeling. Traktementen, soldijen en verdere betalingen ten behoeve van het leger; de militaire kassen; het opmaken en bewaken der jaarlijksche begrooting; de ordonnanceering, de verevening en verdere behandeling der vorderingen ten laste van den lande behooren, naast de voeding, de kleeding en uitrusting der troepen; naast de voorbereiding en uitrusting van militaire expeditiën, tot den werkkring van den Hoofdintendant. En wat de Hoofdintendant is voor geheel Indië, is de zelf standige majoor- (luit.-kol.) intendant voor het gewest. Yolgens zijne instructie dezelfde samenhooping van uiteenloopende werk zaamheden, dezelfde overkropping met administratief werk. De vraagstukken op verplegingsgebied worden steeds talrijker; eischen de aandacht van speciaal daartoe geschikte personen ten volle; behooren afzonderlijk in studie genomen en nauwkeurig uitgewerkt te worden. Zij kunnen niet, zooals onderwerpen van comptabiliteit, tot in bijzonderheden worden gereglemen teerd; termijnen van afdoening veelal niet worden bepaald. Is het te verwonderen, dat zij onder de werking van dit stelsel op den achtergrond gedrongen en stiefmoederlijk behandeld worden? Ook kan niet de noodige aandacht worden geschonken aan de vereenvoudiging van het geldelijk en materieel beheer. En op 1) Alg. order 1890 !No. 52. 2) Alg. order 1889 No. 2G.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 150