137 - dat gebied kan nog veel worden gedaan, vooral nu kort geleden het beginsel van decentralisatie in het Regeeringsreglement is opgenomen. Wel is waar heeft alleen de Algemeene Reken kamer, in de slotbepaling harer instructie, opdracht den Gouver neur-Generaal voorstellen te doen, welke kunnen leiden tot vereenvoudiging van het geldelijk beheer, maar dit sluit niet uit, dat dergelijke voorstellen ook van de Departementen van Algemeen Bestuur kunnen uitgaan. En van de laatste zelfs bij voorkeur, want het personeel bij de Algemeene Rekenkamer, voor het onderzoek der rekeningen van comptabelen aangewezen, beweegt zich jaar in, jaar uit in hetzelfde onderdeel der comp tabiliteit, verkrijgt daardoor een groote mate van routine, maar geenszins een ruimen blik in zake het voeren van beheer. Dit is alleen te verwachten van personen in de practijk doorkneed, wier werkkring zich uitsluitend tot de comptabiliteit bepaalt. Te onzaliger ure verbonden, blijken intendance en admini stratie kwalijk samen te gaan en wordt het met den dag dui delijker, dat de band die ze samenhoudt beider ontwikkeling belemmert. Daarom de boeien geslaakt en elk de plaats toege kend, welke zij in het legerverband behooren in te nemen. De Hoofdintendant treedt in overleg met den Chef van den Generalen Staf omtrent „de algemeene maatregelen, betreffende „de marschregelen en het vervoer der troepen, de voorbereiding „en uitrusting van militaire expeditiën, het opleggen van voor baden in versterkingen, zoomede de verpleging van het leger „tijdens binnenlandsche onlusten of bij aanval door een buiten- „landschen vijand". De hiervoor zoo hoog noodige samenwerking kan onder de gegeven omstandigheden evenmin tot haar recht komen. Niet het overleg alleen bij de voorbereiding tot daadwerkelijk optreden, maar wel samenwerking van generalen staf en intendance, te allen tijde, levert waarborgen, dat in tijden van oorlog en gevaar of bij militaire expeditiën de troepenbewegingen zoo min mogelijk door de verpleging belemmerd zal worden. De verpleging is een in tegreerend deel van de troepenleiding en kan daarvan niet worden gescheiden. Beide omvatten het geheele leger, zoowel personeel als materieel. Comptabiliteit daarentegen heeft met Dl. I, 1905. 11

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 151