140 ook later zijn demonischen invloed uit. Wat al kwaad bloed heeft deze bepaling gezet! Wat al verkregen rechten met één pennestreek vernietigdYandaar stelselloosheid bij het toepassen der bevorderingswet; vandaar een „sauve qui peut" van som migen naar Holland, zoodra kolom 8 van de beoordeelingslijst met „ja" is ingevuld. Yoor benoeming tot kapitein-intendant komen uitsluitend offi cieren kwartiermeesters in aanmerking. Op handige wijze heeft de administratie voor deze benoeming het monopolie aan zich getrokken, ofschoon volgens art. 62 sub b van het voorschrift voor de Hoogere Krijgsschool voor den troepenofficier den weg naar den intendancecursus en daardoor naar het korps inten danten open staat. De troepenofficier echter, die na afloop der studiën bij de intendance gedetacheerd wordt, bemerkt alras, dat de werkkring dien hij zich denkt te kiezen een geheel andere is dan hij zich heeft voorgesteld. Voor het controleeren van den administratieven dienst van korp sen en magazijnen is hij niet opgeleid en alvorens tot intendant te kunnen benoemd worden, is overgang als kwartiermeester bij de militaire administratie verplichtend gesteldd.w.z. blijkt later zijn ongeschiktheid voor intendant van hoogeren rang, dan kan hij niet terugkeeren naar het wapen waarvan hij afkomstig is. En onder zulke omstandigheden waagt hij den sprong in het duister nietis mededinging naar een plaats op den intendance cursus niet in zijn belang. Zijn wij goed ingelicht, dan heeft het voornemen bestaan (wellicht bestaat het nog) dit monopolie dan maar openlijk af te kondigen. De luitenant bij de Indische administratie zou daarbij zoo zijn opgeleid, dat hij tevens voor intendant voldoende onder legd zou zijn. Alzoo eene opleiding a double usage. Wij laten buiten beschouwing of het wel noodig is voor een- klein intendancekorps als het Indische leger behoeft, alle toe komstige administratieofficieren tevens voor intendant op te leiden, maar mocht ooit worden bemerkt, dat het stelsel weer dezelfde fouten aankleven als elk ander monopolie, dan kan niet het verwijt worden gedaan zichzelf te hebben misleid, want het- laat aan duidelijkheid niets te wenschen over.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 154