141 Als onderdeel van den generalen staf zou de intendance even zeer een open dienstvak moeten zijn. De daarbij overgeplaatste ■officieren volgen de promotie van het wapen of den dienst, waar van zij afkomstig zijn. Onder zulke voorwaarden is meer mededinging van de zijde •der troepenofficieren te verwachten en zal van hen, die bijzondere geschiktheid voor de legerverpleging toonen te bezitten, meer partij kunnen worden getrokken dan thans, nu zij door een ge dwongen definitieven overgang naar een dienstvak, dat met in tendance feitelijk niets gemeen heeft, worden teruggehouden zich voor de intendance te doen opleiden. Door de oprichting van eene afzonderlijke afdeeling compta biliteit kunnen voor bekwame officieren-kwartiermeesters, die we evenzeer noodig hebben, betere vooruitzichten worden ge opend. Nu wordt bepaald onrecht gepleegd, door hen steeds werkzaam te stellen, onmiddellijk ondergeschikt aan den inten dant, met het vooruitzicht het nog eens tot kapitein te zullen brengen, want de kans op den laagsten hoofdofficiersrang, waar de formatie 1 majoor op 13 kapiteins aangeeft, kan veilig worden weggecijferd. Daarentegen is de formatie der magazijnmeesters onnoodig opgevoerd. Voorshands wel is waar trekken de kwartiermeesters hiervan profijt, doch zoodra de tegenwoordige luitenants-maga zijnmeesters voor bevordering tot kapitein in aanmerking kunnen worden gebracht, dienen de vacatures in dezen rang uit hen te worden aangevuld. De overgang naar den magazijnsdienst wordt den kapitein kwartiermeester aanlokkelijk gemaakt, door de vrij goede kans om het nog tot majoor te brengen, anders ware er zeker niemand voor te vinden. In 's lands belang is het echter niet, want van ■officieren die nabij het einde van hun loopbaan nog van werk kring veranderen kan niet die geschiktheid en belangstelling in den dienst worden verwacht als waarvan 199 der Handlei ding' voor het uitrusten van expeditiën gewag maakt. Onderofficieren, en voor grootere magazijnen zij die na ja renlange nauwgezette plichtsbetrachting tot officier-magazijn meester zijn benoemd, zijn voor dezen dienst de aangewezen personen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 155