145 1 luitenant-kolonel, (a) 2 majoors, 3 kapiteins, 3 luitenants, 1 magazijnmeester der mil. adm., nader vermeld bij de formatie der magazijnmees ters, 1 boekhouder, 1 verificateur. De dienst der gewestelijke comptabiliteit telt: 1 majoor, (c) 1 i kapiteins, (d) 5 luitenants, (e) De administratieve dienst bij korpsen, garnizoenen en zieken- inrichtingen 1 kapitein, f 20 luitenants, g 225 onderofficieren. h De administratieve dienst der magazijnen van kleeding en uit rusting: 1 kapitein magazijnmr. Ie kl., (k) 13 luitenants (mag. mr. 2e of 3e kl.), m 13 adj. o. o. (id. 4e kl.), hoofd der Ye Afd. v/h D.v.O. officieren in werkelijken dienst, a la suite van het leger gevoerd wordende, dan wel ge- pensionneerde officieren. (c) in de le mil. afd. op Java. (d) te Batavia, Semarang, Soera- baia, Ambon, Makasser, Banjer- masin, Pontianak, Palembang, Medan, Koetaradja en Padang. (e) 2 te Batavia, waarvan 1 te vens optreedt als instructeur b/d kaderschool te Mr.-Cornelis, overigens te Semarang, Koeta radja en Padang. subsistentenkader te Batavia, (g) voor de overige subsisten- tenkaders, de kaderscholen, de hospitalen te Batavia, Sema rang, Soerabaia, Malang, Mage- lang, Willem I, Tjimahi, Fort de Koek, Padang en Koetaradja. (h) 150 met den graad vanadj.o.o., de overigen met dien van serg. maj. Bestemd op te treden als zelfstandig administrateur eener comp., van een klein garnizoen of hospitaal, dan wel als spijsver- zorger of magazijnm. in een dei- hospitalen onder (g) genoemd. {k) gewestelijk magaz. te Batavia. (m) de overige magazijnen en de Ye en Ylle afd. v/h D. v. O.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 159