IN MEMORIAM GENERAAL-MAJOOR G. W. BEEGER. Den lOen November bevatten de nieuwsbladen het telegrafisch bericht van het overlijden van den generaal-majoor G. W. Beeger. Hoewel de ontslapen opperofficier niet meer in actieven dienst was, hebben wij gemeend een plicht tegenover den overledene te vervullen door zijn leven en werken met enkele woorden te herdenken. George Wijnand Beeger werd:den 26ëri Mei 1850 te Utrecht geboren. Na op 21 Augustus 1866 te zijn in dienst getreden als cadet voor het wapen der infanterie in Oost-Indie werd hij den 18en Juli 1870 tot 2e luitenant benoemd. In Indië aangekomen, werd hij achtereenvolgens geplaatst bij het 16e Bataljon en het Garnizoensbataljon van Sumatra's West kust, waarna hij, ondertusschen tot le 'luitenant bevorderd, in 1875 werd overgeplaatst bij het 11e Bat., om in hetzelfde jaar op te treden als instructeur aan de Militairé School te Meester-Cornelis. Na eene vijfjarige werkzaamheid aan deze inrichting tot oplei ding van officieren vertrok luitenant Beeger in 1880 naar Ne derland tot het bijwonen van den cursus aan de He Afdeeling der Krijgsschool aldaar. In December 1882, als kapitein, van die detacheering terug gekeerd, werd hij ingedeeld bij het 15e Bat., om echter reeds na enkele maanden te worden overgeplaatst bij den generalen staf, bij welken dienst hij verder achtereenvolgens in alle rangen is werkzaam geweest. Na zijn plaatsing bij den generalen staf ter beschikking ge steld van den militairen commandant van Atjeh en Onderhoo- righeden, bleef kapitein Beeger in dat gewest ingedeeld tot April 1884, was daarna eenigen tijd werkzaam bij het hoofdbureau van den generalen staf en vertrok in Juni van het volgende Dl. I, 1905. 1

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 15