163 Naarmate de behoefte aan brood geringer is, kunnen een of meer ovendekstukken en het dubbele aantal vloerpaneelen wor den uitgeschakeld. Het opstellen. Voor de opstelling wordt een watervrij terrein gekozen, op dat het te graven gat voor den bakker (figuren 1 en 9) niet volloope door insijpelend water. De tien vloerpaneelen worden naast elkander gelegd (figuur 3), met eene geringe helling naai de plaats waar het gat voor den bakker zal worden gegraven - de aan de onderzijde der vloerpaneelen aangebrachte vleugel tjes alle gekeerd naar den achterkant van den oven. Op den ovenvloer worden de dekstukken geplaatst, de insteekranden gekeerd naar den ovenmond. Nu wordt nagegaan of de totale lengte van den oven gelijk is aan die van den vloer, wat eene aanwijzing is dat de deelen behoorlijk in elkander zijn gezet- Voor- en achterstuk worden vervolgens aangezet, de vleugel moeren der spankettingen gedraaid tot het einde der schroef bouten, en deze laatste geplaatst in de vier klauwen welke zich aan het voorstuk bevinden. De spankettingen worden aangetrokken en met een der schakels vastgehecht aan de vier met de evengenoemde klauwen correspondeerende haken aan het achterstuk. Door het vastdraaien der vleugelmoeren worden de kettingen gespannen tot alle voegen tusschen de dekstukken goed gesloten zijn. Als de oven goed is opgesteld,, is eene geringe spanning voldoende. Schuifpijp, schoorsteenpij pen, registerstang en ovendeur worden aangebracht. Eindelijk wordt het gat voor den bakker (figuur 9) gegraven, zoodanig dat voor den ovenmond een tafel van 0.30 M. wordt uitgespaard. Om den toegang tot dit gat gemakkelijk te maken kunnen in den achterwand daarvan eenige treden worden uitgestoken. Twee man kunnen den oven in 10 minuten opstellen, onge rekend den tijd benoodigd voor het graven van het gat. Het verwarmen van den oven. Het verwarmen van den oven is evenals dat der gewone' ovens te onderscheiden in: het uitbranden van den nieuwen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 177