164 oven, het opwarmen van den afgekoelden oven en het gewone verwarmen. Het uitbranden van den nieuwen oven. De oven bevat, als ze nieuw is, eene zekere hoeveelheid water in de vuurvaste mastieklagen en de isoleerende stoffen, ■dat niet verwijderd kan worden dan door een voorafgaand uit branden van den oven. Drie tot vier maal achter elkander wordt de oven opgestookt, met tusschenpoozen van 1 a 2 uur •om den oven wat te doen afkoelen. Het vuur moet matig zijn om beschadiging van den oven door oververhitting te voor- tomen. De tusschenpoozen ter bekoeling meegerekend, duurt het uitbranden tien tot twaalf uren. Het opwarmen van den afgekoelden oven. Als de oven gedurende eenigen tijd buiten gebruik geweest is, en dus geheel is afgekoeld, is het noodig hem éénmaal op te warmen, alvorens tot het bakken over te gaan. Dit opwar men geschiedt door den oven eenmaal te stoken, waarvoor eene meer of minder groote hoeveelheid hout noodig is, al naar de gesteldheid van het terrein waarop de oven geplaatst is. Als •de gloeiende houtskool is uitgehaald, wordt de ovenmond ge sloten en de schuif dichtgedraaid. Men laat den oven zoo een uur staan, opdat de warmte gelijkmatig tot alle deelen door- ■dringe. Daarna wordt de oven opnieuw opgestookt, voor de .gewone verwarming. De gewone verwarming van den oven. De wijze waarop het hout op den ovenvloer moet worden uitgespreid hangt af van de gebruikte houtsoort. Hout dat -een groote vlam geeft, als zacht, poreus en zeer klein verdeeld hout, maakt het noodig de vulling dichter bij den ovenmond te plaatsen; deugdelijker brandhout, vooral in blokken, ver- eischt eene meer gelijkmatige verdeeling over den ovenvloer. In dit laatste geval kan de noodige hoeveelheid hout verdeeld worden in zeven hoopentwee daarvan worden geplaatst in de uiterste hoeken achter in den oven en in brand gestoken. Daar na schikt men, ongeveer op het midden van de ovenlengte, langs de beide zijwanden, de twee volgende hoopen die eenige «ogenblikken later worden aangestokeneindelijk worden twee boopen gelegd langs de zijwanden, dicht bij den ovenmond,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 178