nadeel der kleine mogendheden veranderde tijdsomstandigheden hoe langer hoe pijnlijker werd gevoeid. Aan dit verdedigingsstelsel, waaraan hij reeds als leeraar aan de He Af deeling der Krijgsschool eene doorwrochte studie had gewijd, heeft de ontslapene zijn beste krachten gegeven. Doch ook daarbuiten was er geen gebied, het werkelijk belang van het leger rakende, dat door hem onbetreden bleef; talrijk waren de voorstellen, die tot vermeerdering onzer weerkracht moesten strekken, en ondanks het non-possumus hem meermalen helaas met het oog op den financieelen toestand dezer gewesten toe geroepen, heeft nij onverdroten tot het laatst geijverd voor het geen hij goed en noodig achtte. Generaal Beeger was niet gemakkelijk in den omgang, niet plooibaar, hij was eerder in zich zelf gekeerd. Hij leefde' voor zijn werk, daarop concentreerde hij al zijn kunnen en al zijn wil len. Dooi zijn levensloop was hij wellicht te dogmatisch en te vasthoudend aan hetgeen hij voor het goede hield, doch zoowel als leeraar aan de He Afdeeling der Krijgsschool als later, als chef van den generalen staf, wist hij toch steeds recht te doen wedervaren aan de gedachten zijner ondergeschikten, al waren deze met zijn eigen denkbeelden in strijd. Want generaal Beeger was een eerlijk man en een man van karakter, die hoog genoeg .stond om ook zijne verklaarde tegenstanders in hunne goede en groote eigenschappen te waardeeren, en tot hunne kleine hoe danigheden het zwijgen te doen, met name tegenover onder geschikten. Generaal Beeger heeft al wat hij vermocht gegeven aan ziin land. Hij ruste in vrede.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 17