169 voor de verpleging van grootere troepenmassa's in bivaks van meer blijvenden aard, zooals bv. Ampenan tijdens de Lombok expeditie. En dan nog zal er gedurende de eerste maand na het debarkement of na de vestiging voorzichtigheidshalve niet op gerekend mogen worden. Voor de verpleging van kleinere troepenmassa's zal, vooral als het vervoer moet plaats hebben langs een moeilijke commu nicatielijn, zooals bv. in Korintji het geval was, beter partij getrokken kunnen worden van den veldbakoven van eenvoudige constructie. Deze kon door 6 koelies zonder bezwaar vervoerd worden, was binnen 2 x 24 uur steeds gereed voor gebruik, terwijl er met gemak brood voor 300 man per dag mee kon worden ge bakken. De veldbakoven systeem Geneste, Herscher en Somasco vor dert voor het transport van den oven alleen reeds 40 koelies. Daarbij is het gewicht der ondeelbare ovendekstukken, 90 K.G., voor koelietransport geen gering bezwaar. De Indische draag- paarden kunnen zulke zware lasten niet dragen, zoodat, als niet over waterwegen of over wegen voor karrentransport be schikt wordt, de opvoer dikwijls genoeg zeer bezwaarlijk zal zijn. De oven heeft echter het niet te onderschatten voordeel, dat ze in enkele minuten kan worden opgesteld en de broodberei ding onmiddellijk kan worden aangevangen, dat ze in enkele uren kan worden verplaatst, om op eene andere plaats het be drijf voort te zetten. Gedurende de Lombok-expeditie, welke 6 Juli debarkeerde, kon eerst op 31 Juli met de broodlevering- een aanvang worden gemaakt, omdat de ovens van den aanne mer niet eer gereed waren, en dan nog slechts halve rations. Eerst op 15 Augustus werden volle rations versch brood ver strekt. Met den veldbakoven Geneste, Herscher en Somasco had men daarmee, bij toereikende debarkementsmiddelen, zeker reeds den tweeden dag na de landing kunnen aanvangen. In het latere tijdperk der expeditie, toen een groot deel der troepenmacht in Mataram en Tjakranagara gelegerd was, moest dagelijks het brood van Ampenan worden opgevoerd. Ware men in het bezit van den besproken veldbakoven ge weest, dan had men een der bakovens naar Mataram of Tjakra Dl. I, 1905. 13

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 183