EEN R8\TGENAPPARAAT VOOR OORLOGSGEBRUIK. Met Plaat VII. De wijze waarop in Indië krijg moet worden gevoerd brengt mede, dat niet altijd de noodige hulpmiddelen bij de hand kun nen zijn om den gewonden soldaat al dadelijk te onderzoeken en te behandelen met de beste en nieuwste middelen, die de hedendaagsche chirurgie tot hare beschikking heeft. Als wij maar eens denken aan de talrijke kleine colonnes, die in een zeker tijdperk van eiken Indischen oorlog aan het woord komen, waarbij de daarbij ingedeelde officier van gezondheid ruim zijn deel krijgt van alle vermoeienissen en toch na volbrachten marsch, vaak bij slechte verlichting, aan den arbeid moet, dan zal het duidelijk worden, dat, niettegenstaande de niet genoeg te prijzen plichtsbetrachting van onze militaire artsen, aan de gewondenverzorging veel moet ontbreken. Hieraan is niet veel te veranderen: in het algemeen belang telt het belang van het individu alleen zoolang mede als het met het eerste niet in strijd komt. Een zeer mobiele actie zou niet gevoerd kunnen worden als men zich al te veel liet binden door de gewonden. Alleen is het wel wenschelijk en ook mogelijk de hospitalen, ook de kleinere, als het kan te voorzien van de nieuwste chi rurgische hulpmiddelen, opdat de gewonde soldaat, daar eenmaal, vaak na een moeilijk en langdurig transport, aangebracht, alle denkbare hulp vindtdit vordert niet alleen de humaniteit, maar ook het financieel belang van den staat. Op dien grond ga ik er dan ook toe over onder de aandacht van de lezers van het Indisch Militair Tijdschrift te brengen een artikel uit het „Kriegstechnische Zeitschrift" Ylle jaargang, 6e aflevering, getiteldEine Röntgeneinrichtung für Kriegs- zwecke". Vertaald luidt dit stuk als volgt: Door den gewonden soldaat geneeskundige behandeling en zooveel als maar mogelijk is een zorgvuldige verpleging en ver-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 185