174 De middelste kist is in fig. 2 geopend voorgesteld. De voor wand van de kist kan opengeklept worden, waarna dan het „schakelbord" met het „schakeltoestel" zichtbaar wordt. Zooals fig. 2 aantoont, wordt de accumulatorenbatterij door geleidraden aan het bord aangesloten. De „vonkeninductieklos" ligt achter het schakelbord binnen in de kist, terwijl de „uitschakelaar" aan de rechterzijde (van den toeschouwer gerekend) is aange bracht en, na het openen van een klep, van buiten te bereiken is om het aantal onderbrekingen te kunnen regelen. Op het deksel van de kist zien wij het „statief" opgesteld, dat de „Rönt- genbuis" en den van deze naar den „klos" voerenden kabel draagt. De klemschroeven van den „klos" zijn op het deksel zichtbaar. Naast de kist staat de „kryptoscoop", die het lichtscherm bergt. Het statief kan te zamen gevouwen worden en wordt, zooals in fig. 3 is te zien, onder het deksel van de onderste der drie op plaat 1 afgebeelde kisten opbewaard. Inwendig heeft deze kast twee zorgvuldig gecapitonneerde vakken, waarin de beide „Rönt- genbuizen" worden geborgen, terwijl in een nevenvak de teza- menvouwbare „kryptoscoop" een plaats vindt. De voor de photographische opnamen benoodigde chemicaliën zijn in kleine tuben verpakt en zijn evenals de platen geplaatst in een ander nevenvak van kist No. 3. Men ziet, dat tot in de kleinste bijzonderheid alles aanwezig is wat tot een volledige Röntgeninstallatie behoort. Niettegen staande haar beknopten bouw, trots haar betrekkelijke eenvoudig heid is deze oorlogs-Röntgeninrichting practisch zeer goed bruik baar en zal in elk opzicht aan haar doel kunnen beantwoorden. Voor de herlading van de accumulatorenbatterij is een af zonderlijk laadtoestel vervaardigd, dat in een (zie fig. 4 en 5} sterke, eveneens met ijzer beslagen, kist is vervat en uit een dynamo met bezinemotor bestaat. De motor gelijkt in samen stelling op de bij de automobielen gebruikelijke. Hij is voorzien van waterafkoelinrichting en automatische electrische ontsteking. Een rheostaat of reguleerweerstand dient tot regeling van de spanning der dynamomachine op 16 volts, die men op den volta meter afleest. Zoo is dan thans de te velde zijnde arts in staat gesteld met behulp van de Röntgenstralen zijne diagnose scherper te stellen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 188