ENKELE TACTISCHE WENKEN VOOR HET OPTREDEN IN DE BOVEN DOESOEN, GEPUT UIT DEN VELDTOCHT DER FRANSCHEN IN 9IENABÈ (MADAGASCAR). 1897—1900. Nadat in Juni 1897 de onderwerping der Hova's was voltooid en het centrale plateau van Imerina door de Fransche troepen was bezet, besloot de regeering in het moederland zich met het verkregen succès tevreden te stellen, op een vreedzaam voort- dringen van den Franschen invloed over het geheele eiland Mada gascar te vertrouwen en binnen een bepaalden termijn het gros der Europeesehe en Algerijnsche troepen terug te trekken. Gelukkig herhaalde zich nog voor het vertrek der troepen van het groote Afrikaansche eiland de bekende les der geschiedenis, die echter hij de volksvertegenwoordigingen van de groote kolo niale mogendheden helaas! nog al te onbekend schijnt te zijn, dat nl. alle voornemens tot beperkte bezetting van nieuw verworven kolo niaal' gebiecl slechts droombeelden zijn en dat de werkelijkheid, tot afdoende beveiliging van het onderworpen gebiedsteeds dringt ook het aangrenzende nog niet onderworpen deel te bezetten 1). Tegenover onbeschaafde volken is elke overwinning slechts een halve, zoo lang de laatste schuilhoek niet is doorzocht en het oorlogsvuur nog ergens kan blijven doorsmeulen; is niets gedaan, zoolang niet alles is gedaan. Op Madagascar was dan ook het nog onafhankelijk gebied der Sakalaven Menabé al dadelijk na de pacificatie van het Hova- gebied de schuilplaats geworden van allerlei slecht volk, welks daden zich voorloopig bepaalden tot het brandschatten der grens bevolking, doch welks euvelmoed dreigde een veel gevaarlijker karakter aan te nemen, wanneer hij niet spoedig werd beteugeld. 1) De Franschen in Algiers, in Senegambië, in Tonkin 5 de Engelschen na de bezet ting van Neder-Burmali; de Nederlanders in Z.O. Borneo, tegenover de zg. onafhankelijke landen in Midden-Sumatra, in Atjeh voortdurend, laatstelijk tegenover de Gajo- en Alas- landen en de onafhankelijke Bataklanden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 191