180 plateau en aldaar vervangen door Europeesche en Algerijnsche troepen, die minder beweeglijk en minder geschikt voor het op treden tegen de Sakalaven, bovendien een te kostbaar materiaal vormden om het zonder noodzaak bloot te stellen aan de klimaats invloeden van Menabé. Gedurende de operatiën, welke zouden worden gericht tegen Midden-Menabé, waar de hevigste tegenstand te verwachten was, zou in het overige gedeelte van het uitgestrekte eiland 1), bij gebrek aan middelen, het status quo moeten gehandhaafd blijven. De uitvoering van het operatieplan, de onderwerping der Sakalavenhoofden, de plotselinge en algemeene opstand der be volking, toen deze zich bewust was geworden van haar eigen kracht en de zwakke macht waarvoor zij was gebukt, de daarop gevolgde onverpoosde activiteit der Fransche troepen geduren de bijna 8 jaren, ten slotte de laatste stuiptrekkingen van het verzet, en de wijze waarop Fransche officieren zich ter be vordering der pacificatie alleen en ongewapend naar nog vijandige hoofden begaven en gedurende weken in hunne nabijheid ver bleven om hun vertrouwen te winnen zal niet nader onder de oogen worden gezien. Hiervoor moge worden verwezen naar „La Conquête du Ménabé a Madagascar 1897 1900, une mé thode de guerre coloniale", waaraan deze gegevens zijn ontleend ■en waarin de Fransche kapitein Condamy hieromtrent een hei- Her en zeer leerrijk verslag geeft, dat ieder officier ter lezing en bestudeering wordt aanbevolen. Alleen zal worden nagegaan, datgene wat voor ons leger oogen- blikkelijk van veel nut zou kunnen zijn, nl. de saillante punten in de door de Sakalaven gevolgde tactiek, zoomede de maatregelen door de Franschen hiertegenover gesteld. Evenals alle Oostersche en minder beschaafde volken zijn de Sakalaven groote voorstanders van voorafgaande gemeenschap pelijke beraadslagingen. Voor elke onderneming van eenige beteekenis is een inleidende kabary (moepakat) noodig; is een maal na veel gepraat, na hoor en wederhoor overeenstemming verkregen omtrent het wat, het hoe, het wanneer en het waar- 1) Madagascar heeft een uitgestrektheid als die van Java, Sumatra en Ned. Borneo 4e zamen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 194