181 tegen, dan wordt het plan van actie uitgevoerd, terwijl hierna de henden zich verspreiden en de verschillende bendeleden naar hunne gewone bezigheden terugkeeren. Hun inlichtingsdienst was zeer goed geregeld: van de voornemens en bewegingen der Franschen waren zij vooral in den aanvang uitstekend op de- hoogte. Hiertoe bedienden zij zich van de zoogenaamde bevrien de bevolking, die niet genoegzaam werd gewantrouwd, later ook van kleine patrouilles, die de bewegingen van den tegenstander- verspiedden en door bepaalde teekens aan hunne landgenooten van hunne bevinding kennis gaven. Wanneer men een enkelen plotselingen aanval, in den regel- bij het aanbreken van den dag, op nog niet voltooide of onge noegzaam bezette posten uitzondert, hebben de Sakalaven in het algemeen gebruik gemaakt van de volgende wijzen van optreden le het leggen van hinderlagen, bestaande uit enkele strijders op het te volgen pad, om het hoofd en de flanken der colonnes onder vuur te nemen 2e het harceleeren der colonnes door talrijke benden 3e het leggen van hinderlagen van grootere beteekenis dart de sub le bedoelde op of ter zijde van het pad, dat door eene- bepaalde colonne zou worden gevolgd 4e het aanvallen van vaartuigen. Ad. le. Wanneer de Sakalaven te laat van een voorgenomen- tocht eener bepaalde colonne kennis droegen om nog te kunnen beraadslagen over de wijze van gemeenschappelijk optreden, dan had men alleen rekening te houden met de hierbedoelde hin derlagen. Deze waren echter gevaarlijk genoeg, want de Saka laven zijn meesters in het gebruik van het terrein: zij stellen zich bij voorkeur bedekt op in of bij moeilijke en dichtbegroeide gedeelten, bij overgangen of punten die zich als ondoordring baar voordoen en dan in den regel op de flanken en dicht bij het pad, op plaatsen van waar zij opgelegd een zeker schot heb ben. Meestal kozen zij de Europeanen tot hun doel en verdwenen onbemerkt na het afschieten van hunne vuurwapenen, om ver der op opnieuw te beginnnen. In den aanvang en voor zij een veiligheidsvorm hadden leeren toepassen die tegen dit struikrooversvuur bijna absolute zeker heid gaf, leden de Fransche troepen hierdoor ernstige verliezen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 195