5 - pijnen, in China enz. voldeden en voldoen muildieren wel! Vei gelijkt men de lasten door de muildieren der bergbatterfjen in verschillende rijken getorst en te torsen met de lasten in Indië, dan ziet men dat onze dieren in ons afmattend tropisch klimaat en met onze modderige terreinen tot de zivaarst belaste behooren. Men heeft het rendement te groot genomen. Zuinigheid heeft hiel de wijsheid bedrogen. Hoewel officieel de last van het kanondraag- dier 153 K.G-. is, teekent de heer Blits aan, dat dit in werkelijkheid in marschtenue 169 K.G. is: een beweren, dat niet werd weerlegd. Vermindering der lasten, aanschaffing van sterke bruikbare dieren, moeten er toe leiden, dat ook in Indië dezelfde resultaten bereikt worden als elders. Oveiste 1C. van der Willigen teekent in het „Rapport omtrent zijne zending naar China" het volgende aan. Aangeraden wordt, om als wij muildieren noodig hebben, d.w.z. gedragen bergartillerie niet kunnen missen—en dat is m.i. bepaald het geval maatregelen te treffen voor een muildierfokkerij in Indië, teneinde onafhankelijk van China of elders in de behoefte aan muildieren te kunnen blijven voorzien en in oorlogstijd niet van alle aanvulling verstoken te blijven. „Wat de muildieren betreft", schrijft de overste, „hoewel ik te Tientsin naast de Chineesche muildieren andere uit Amerika, Britsch-Indië, Italië en Frankrijk zag, viel het op, hoe 'n werkelijk schoon muildier, dat het meest aan de militaire eischen voldoet, het Chineesche is." Echter is Chefoo, waar wij tot dusver onze muildieren kochten, daarvoor niet de geschikte plaats. Betere dieren komen voor in de provincie Chili en in en om Tientsin en Peking. Hoewel de fourage van inferieure kwaliteit was, meer stroo dan hooi, waien de dieren er mee tevreden. Meer dan eens werden zij met flesschenstroo gevoerd, waaruit men niet eens de touwtjes verwijderd had. Over 't algemeen werd den indruk gekregen, dat wij onze muildieren te zwaar voeden. Het viel op hoe b}7zonder gewillig de dieien waien, die in China dienst deden. Nu en dan werden de dieren afgedraafd. De Britsch-Indische muildieren zijn kleiner, de Amerikaansche, Fransche en Italiaansche beduidend hooger dan de Chineesche.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 19