190 October op de voortroepen van Okoe en drong deze terug uit de lijn Tadoesampoe—Oelitaistsy. Daar het gros der Russen aan de Schiliho bleef, viel het Okoe gemakkelijk de Russische voor hoede 10 October weder op het gros terug te werpen. Uit de houding van het gros valt af te leiden, dat de Russen zich op dezen vleugel tot de verdediging wenschten te bepalen. 11 October viel Okoe de Russen aan de Schiliho aan; voorna melijk het 17e Korps, ten O. van den Mandarijnen weg, moest het ontgeldenhet 10e ten W. van den weg leed alleen door artil lerievuur. 12 October trachtten de Japanners te vergeefs het front van het 17e Korps bij Oelige te doorbreken. Bilderling moest zijne reserve en een brigade van het 10e Korps inzetten, terwijl een deel van het 6e Sib. korps op aanvrage ter versterking werd gezonden. In front gelukte het den Japanners de le Brigade van de 3e Divisie onder generaal Saktschuk terug te drijven en een deel der artillerie van de 3e Divisie te nemen. De brigade her overde echter de stelling en een deel van het geschut. Ten slotte moest de rechtervleugel voor een omvattende beweging der Japanners wijken en moest de west-afdeeling op de Schaho terugtrekken. Daar de andere afdeelingen nu te veel naar het zuiden bleken te zijn afgeweken, kreeg Bilderling de opdracht door hardnekkig standhouden aan de Schaho het terugnemen der andere afdeelingen mogelijk te maken. De west-afdeeling werd nu opgesteld in de lijn Linschinpoe— Schahopoe, en daar de midden-afdeeling nog ver zuidwaarts was, werd de linkervleugel met de regimenten No. 86 en 88 van het le Korps verlengd tot aan den „heuvel met den boom". Achter den rechtervleugel werden deelen van het 6e Sib. korps opgesteld. 13 October volgde een artillerieduel. 14 October richtte Okoe den aanval tegen het front en de rechterflank dei- Russen. De frontaanval werd voorafgegaan door een nachte lijke overvalling die groot succes had. De Russen verloren er 24 stukken bij. De frontaanval werd door drie colonnes te gen de linie Schahopoe—Linschinpoe gericht, voornamelijk tegen Schahopoe, dat slechts door een divisie van het 10e Korps be zet was. Tegelijkertijd werd de rechtervleugel van het 17e Korps omvattend aangevallen. Schahopoe werd genomen, kort

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 204