192 Zarubajew behield echter met zijn sterk gedunde regimenten zijne stellingen. In den avond ontving hij bevel meer noordelijk een stelling in te nemen in verband met de nederlaag der af- deeling Bilderling. Den 13en werd in N. O. richting terug getrokken en den 14en ten O. van den „heuvel met den boom" eene stelling ingenomen. c. Van de oost-afdeeling marcheerde het le Sib. korps van Toelin, 8 K. M. ten O. van Moekden, in zuidelijke richting naar Pianjoepoesa. Het 3e Sib. korps, versterkt door het 4e en 7e Regiment van het 4e Sib. korps, marcheerde van Foeschoen over den Kautoelin-pas, Dajoe en Kautaitsy naar den Hoealin-pas. De kozakkendivisie Rennenkampf kreeg de opdracht de verbinding- van Koeroki van uit Pönsihoe naar het zuiden te onderbre ken en mede te werken tot den aanval op den Japanschen rechtervleugel. Voor het laatste doel werd eene afdeeling ter sterkte van eene divisie onder generaal Ekk onder zijne beve len gesteld. Het 3e Sib. korps bereikte 7 October Kautaitsy en nam, toen het den Hoealin-pas sterk bezet vond, een afwachtende houding aan. Het le Sib. korps bezette Pianjoepoesa den 9en October, na een licht gevecht. De Japanners weken op hunne hoofdstelling in de Tumynlin- en Tschausalin-passen terug. Rennenkampf overschreed den 9en ongeveer 20 K.M. boven Pönsihoe de Taitseho en ver brak van tijd tot tijd Koeroki's verbindingen naar het zuiden. 9 en 10 October viel de infanterie van Rennenkampf Pönsihoe aan, den eersten dag met succes. 10 October ontwikkelde zich het 4e Sib. korps tegen den Tschausalin-pas, het 3e Sib. korps nam den Hoealin-pas onder artillerievuur. De aanval van Rennenkampf op den zuidelijken oever van de Taitseho bij Pönsihoe werd afgesla gen. 11 October viel het 3e Sib. korps den pas aan en vermeesterde ten koste van zware verliezen een gedeelte ervan. Rennenkampf verdrong, versterkt door twee brigades van het 3e Sib. korps, de Japanners van den N. Taitseho-oever. Het le Sib. korps maakte slechts geringe vorderingen12 October trad het wederom aanvallend op, echter met gering succes. In den avond kwam het bevel den rechtervleugel terug te nemen in verband met het voorgevallene bij de west-en de midden-afdeeling. 13 0ctober trok Stackelberg terug. Koeropatkin beval nu met alle beschik-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 206