193 bare krachten op de Schaho terug te gaan. Het le Sib. korps trok over Pianjoepoesa op het centrum terug, het 3e Sib. korps ging over Dajoe naar den Wanfoelin-pas. In den avond van 14 October was dus het gros van het Rus sische leger, 13 divisiën sterk, aan de Schaho vereenigd. De drie Japansche legers, uitgezonderd een deel van het leger van Koe- roki, dat tegen omvatting van den rechtervleugel waakte, lagen hier tegenover. 15 October trachtte de rechtervleugel van Bilderling Linschin- poe te hernemen, wat echter niet gelukte. In den avond van dien dag vielen de Japanners „den heuvel met den boom" ver rassend aan, dreven het 86e en 88e Regiment over de Schaho terug en zetten zich den 16en op den heuvel, die den zuide lijken oever beheerscht, vast. Dienzelfden dag vielen de Ja. panners de afdeeling Bilderling aan en werd hevig om den heu vel met den boom gestreden, 's Avonds gelukte het aan gene- raal-majoor Putilow met gedeelten van het le, 2e en 4e Si berische en van het le Korps den heuvel te hernemen; 14 stuk ken der Japanners, de eerste in den oorlog, vielen hem in handen. 17 October trachtten de Japanners te vergeefs door aanval len op het centrum te verhinderen dat de Russen zich aan den zuidelijken oever vastzetten. Ook den 18en bleven de Russen in het bezit der op den 14en ingenomen stellingen. De Japanners staakten hunne aanvallen. Aan beide zijden had deze tiendaagsche strijd de krachten verlamd. Een lang tijdperk van rust trad in, niettegenstaande de legers in eikaars onmiddel lijke nabijheid bleven. De beiderzijdsche verliezen worden zeer verschillend opgegeven. Aan Russische zijde bedragen deze volgens den chef van den geneeskundigen dienst bij het le Leger in Mantsjoerije gewonden 775 officieren, 27 887 man, dooden168 3 224 totaal: 943 31111 Oyaroa geeft op, dat 1-3 333 Russische dooden werden gevon den, 709 Russen werden gevangen genomen en 50 a 60 kanon nen verloren gingen. Latere berichten uit officieele Russische bron melden van 9 18 October een verlies van 45 800 man; dat is ruim 18 °/0 der legersterkte.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 207