198 periode weinig of geen sprake kan zijn en dat, waar zij gege ven kan worden, de duur er van dikwijls veel te kort is. Nog een bijkomende ongunstige factor is dat zoowel voeding als logies gewoonlijk abnormaal zijn. Heeft men met het oog op te verwachten bijzondere zware dienstverrichtingen de beschikking over eenigen tijd van voor bereiding, dan kan deze benut worden om een troep in eene zoo gunstig mogelijke conditie te brengen; men kan dan de manschappen op een min of meer zware proef stellen om hen die blijken daaraan niet of in onvoldoende mate te voldoen tij dig door anderen te vervangen. In den beginne verkeert een troep te velde onder vrijwel nor male omstandigheden. Hierin komt echter spoedig eene ongun stige verandering, waartegenover staat dat de conditie van den troep ten gevolge van vermeerdering van arbeid en inspanning ook verhoogd is geworden. De graad van ontwikkeling stijgt naarmate de omstandigheden ongunstiger worden, totdat een grens wordt bereikt, bij welker overschrijden de nadeelige ge volgen voor lichaam en geest niet uitblijven. De zooeven bedoelde tijd van voorbereiding kan uit den aard •der zaak nooit bijzonder lang zijn en hoogstens dienstig gemaakt worden aan eene grootere ontwikkeling van iets dat bestaat, maar niet aan de ontwikkeling van iets dat niet of in te gerin gen graad bestaat, i.e. een gezond, goed ontwikkeld, taai lichaam. Hij ontbreekt echter geheel waar het betreft de „aanvullingen." Deze laatste hebben gewoonlijk met veel spoed plaats; de manschappen zien zich daardoor plotseling verplaatst uit een rustig garnizoen in den zwaren dienst te velde. Deze overgang is groot en op zich zelve reeds voldoende om storende invloeden in 't leven te roepen, alvorens de manschappen zich met hunne nieuwe levenswijze geheel vereenzelvigd hebbenhet eenige beschermende wapen, dat men den man kan medegeven om zich daarvoor zooveel mogelijk te beveiligen, is niet anders dan een gezond, sterk, taai lichaam. Dit is iets wat onafscheidelijk aan het begrip „militair" moet verbonden zijn. Hen moet derhalve trachten deze eigenschap zoodanig te ontwikkelen, dat het lichaam in normale omstan digheden een natuurlijke behoefte aan gymnastiek krijgt, over-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 212