200 de vrije hand. Eén uur goed gymnastiek achtereen is ver moeiend en bovendien te weinig. Laat liever de oefeningen 2 maal 3/4 uur of 3 maal 1/2 uur durenhiervoor zal, zooals nader zal blijken, een meer geschikte tijd kunnen gevonden worden dan voor een oefening van één vol uur. 4e en 5e alinea: „De compagniescommandanten zijn voor den „geregelden gang van het onderwijs verant woordelijk het onmiddellijk toezicht daarop „wordt gehouden door één der luitenants van „de compagnie. Het onderricht aan de man schappen wordt gegeven door de onderof- „flcieren en korporaals." De verantwoordelijkheid van den compagniescommandant draagt in de bestaande omstandigheden een zuiver vormelijk karakter en zal dit behouden zoolang aan de waarde der gymnastiek geen grootere beteekenis wordt toegekend. Voor een geregelden gang van het onderwijs zorgen wil zeggen: het onderwijs zoodanig weten te leiden in verband met den graad van ontwikkeling van den man, dat opklimming en verzwaring van oefeningen gelijken tred blijven'houden met de toenemende ontwikkeling, ten einde die oefeningen nutaanbrengend te doen zijn zonder daarbij tijd te verspillen. Dat de hiervoor benoodigde kennis over het algemeen ont breekt of niet in de vereischte mate aanwezig is, 1) behoeft niemand zich als een verwijt aan te rekenen. Immers is deze alleen te putten uit eene speciale opleiding, waarvoor de gele genheid in Indië ontbreekt. Hetzelfde moet gezegd worden van de met het onmiddellijk toezicht belaste luitenants 1) en de instructeurs 1). Ook zij moeten veel zaakkennis bezitten om bekend te zijn met de strekking der oefeningen en de vereischte wijze van uitvoering. Wel zegt alinea 6: „Deze (onderofficieren en korporaals) „worden op hunne beurt onderwezen door een daartoe geschikt „en door den korpscommandant aan te wijzen onderofficier. „Met de leiding van laatstbedoeld onderwijs wordt een in de „gymnastiek ervaren luitenant belast", maar iedereen weet, dat 1) Qierondir worden natuurlijk niet bedoeld degenen, die een cursus aan de Normaal Schietschool in Nederland, in gymnastiek en schermen hebben medegemaakt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 214