- 201 deze bepaling praetisch niet wordt toegepast, ja zelfs voor toe passing onvatbaar is, en zulks zoowel uit gebrek aan geschikte officieren en kader als ten gevolge van omstandigheden, die vele daartoe geschikte personen allen lust, ijver en toewijding voor zulk een taak geheel moeten benemen. Bovendien kan de bepaling in de 6e alinea nooit naar belmo ren in een werkelijk goede opleiding van instructeurs voorzien, zoolang zulks niet in een afzonderlijken, geregelden cursus plaats heeft. Het bepaalde in de ie en 5e alinea bevat de hoofdvoorwaarde waaraan voldaan moet zijn, wil het onderwijs den man werkelijk in ruime mate ten goede komen. Waar intusscïien aan die hoofd voorwaarde in zoo geringe mate voldaan wordt als in casu, is het ook duidelijk, dat de gymnastiek nooit meer dan een offi cieel schijnbaar gewichtige, inderdaad echter een zeer onder geschikte rol bij de militaire vorming heeft gespeeld. Er werd officieel gymnastiek gedaan volgens een goed Voor schrift, de wijze waarop en met welke resultaten, daar werd niet naar gevraagd. Waaromniet? Zoowel wegens gebrek aan belangstelling als wegens zeer misplaatste onderschatting van hare waarde, een gevolg van onbekendheid met het wezen en de strekking van militaire gymnastiek. Men vergat daarbij te veel, dat gymnastiek noodig is tot vorming en onderhoud van het goede fundament en had daarvoor dan ook weinig of geen tijd, wel echter voor andere militaire oefeningen van dikwijls „twijfelachtige" waarde. Dit is werkelijk een betreurenswaardige toestand. Zou er hoe genaamd geen verband bestaan tusschen die geringe belangstel ling en onderschatting van gymnastiek (en schermen) en de zoo herhaalde klacht over de geringe militaire waarde van onze in- landsche soldaten Deze hebben in ons leger de overgroote meerderheid, het be loop van een eventueelen oorlog zal door hun gedrag grooten- deels bepaald worden. Waar wij dus maatregelen gaan treffen om een zooveel mogelijk gunstig beloop te waarborgen, moe ten die in de eerste plaats betrekking hebben op eene verhoo ging van de militaire waarde onzer inlandsche soldaten; daar toe mag geen middel onbeproefd blijven. Hierop is in den laat- Dl. I, 1905. 15

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 215