TORPEDO-AANVALLEN. Zooals reeds menigeen zonder twijfel zal hebben opgemerkt, is het wat haastig om reeds nu gevolgtrekkingen te willen ma ken uit de krijgsbedrijven van den Russisch-Japanschen oorlog, maar door de verkregen uitkomsten bij verschillende torpedo- bootaanvallen kunnen we ons toch eenigermate rekenschap ge ven van de waarde van torpedobooten voor nachtelijke aanvallen. Het eerste bedrijf van den oorlog was om zoo te zeggen de apo theose van de torpedo, waardoor vele tegenstanders van dat wa pen gewonnen werden tot voorstanders, en de voorstanders tot bewonderaars werden gemaakt, terwijl een trilling van emotie •door de geheele beschaafde wereld ging bij het vernemen dei- daden, verricht door de kleine, vlugge en blijkbaar uiterst gevaar lijke torpedobooten. Naarmate de strijd verliep, bedaarde de eerste groote bewondering, en gaf men zich meer nauwkeurig reken schap van de behaalde uitkomsten, en wij meenen dat de alge- meene indruk thans wel zal zijn, dat torpedobooten uiterst ge schikt zijn voor het doel waartoe ze werden gebouwd, maar dat de bewapening dezer booten ten eenenmale onvoldoende is. Had den toch de booten, welke torpedo's lanceerden die doel troffen, ■een wapen bezeten van voldoende uitwerking, dan was het niet mogelijk geweest de getroffen schepen in betrekkelijk korten tijd •opgelapt weer op het tooneel van den strijd terug te zien. De vischtorpedo heeft bewezen een onvoldoend wapen te zijn, want tot nog toe is in verreweg het meerendeel der gevallen de uit werking niet bevredigend geweest. Een bijzonder sterksprekend voorbeeld levert daaromtrent de Sado Maru, het Japansche trans portschip, dat door een der Russische Wladiwostock-kruisers, wij meenen de Rossia, zoowel aan stuurboord als aan bakboord getorpedeerd werd en met gaten van 25 en 8 M2 in den romp nog bleef drijven, en door de Hino Maru op sleper werd geno men, nadat het Russische eskader verdwenen was. De uitwer-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 217