204 - king der vischtorpedo moet beslist onvoldoende worden ge noemd, en daaraan moet dus worden tegemoet gekomen, wil men de zekerheid hebben in de toekomst niet voor dergelijke teleurstellingen te staan. Dit nu kan geschieden, hetzij dooi de uitwerking van een torpedo grooter te maken, of door maat regelen te nemen dat meerdere torpedo's het schip treffen. Het opvoeren van de lading der vischtorpedo, zooals die op het oogenblik wordt gebouwd, is niet wel mogelijk, tenzij men snelheid opoffert of de torpedo belangrijk grooter maakt. Snel heid wil natuurlijk niemand opofferen, en zeker niet nu men er juist in geslaagd is bij de nieuwste torpedo's met zooveel zwaar der luchtlading de snelheid belangrijk op te voeren, terwijl het. vergrooten der torpedo's overwegende bezwaren medebrengt, voor al waar men niet volstaan kan met een kleine, maar een be langrijke vermeerdering der lading moet worden gezocht. Een uitweg zou gevonden worden, indien het gewicht aan lading nat schietkatoen vervangen kon worden door een gewicht aan lading van een andere stof welker springuitwerking veel grooter is dan van nat schietkatoen. De tweede uitkomst is het nemen van maatregelen dat meer dan één, alzoo twee of meer torpedo's, het schip raken. Vooraf moeten wij hier als onze meening ken baar maken, dat het in den regel niet mogelijk zal zijn om bij een torpedo-aanval meer dan éénmaal een of meer tor pedo's tegelijk te lanceeren, en dat het denkbeeld van eerst met het eene kanon (of buis) en dan zus afdraaien, en dan met dat kanon, en dan zoo manoeuvreeren op de wijze zooals. dat gemakkelijk op een teekeningetje is voor te stellen een hersenschim zal blijken te zijn. Een commandant van een torpedoboot, wel wetende van hoe overwegend belang het is om op korten afstand van den vijand te lanceeren, zal, of sluipen de öf zoo hard mogelijk jagende, trachten zoo dicht mogelijk bij het schip te komen waarop hij een aanval onderneemter zal dus wel uiterst zelden gelanceerd worden vóórdat men ontdekt is. Heeft men dan gelegenheid om eenmaal (1 of meer torpedo's) te lanceeren, dan gelooven wij niet, dat onder den granaatregen nog kans en overleg genoeg aanwezig kunnen zijn voor een met redelijke kans van welslagen tweede lanceering na een manoeu vre. Als regel zal men bij de eerste lanceering reeds onder vuur

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 218