205 - zijn -of juist onder vuur genomen worden, daar elke torpedoboot- commandant zoo dicht mogelijk zal willen naderen om de kan sen op succes te verhoogen, en men toch zeker verwachten kan •dat de waakzaamheid op de schepen van dien aard zal zijn, dat met de uiterste zorg zal worden gelet op mogelijke nadering van torpedobooten. Nu echter moet alles op één kaart worden gezet, want een 2e lanceering na een manoeuvre is o.i. hoogst on waarschijnlijk; men moet dus trachten om meer dan eentorpodo te •doen treffen om den ondergang van den vijand te verzekeren. Onderstellen wij nu, dat een boot drie lanceerinrichtingen heeft en bewapend is met torpedo's voorzien van verstelbare koer sr egel aars, waardoor men de torpedo een vooraf vastge stelde richting in het water kan doen aannemen, afwijkende van de richting waarin werd gelanceerd, dan stellen wij ons voor dat bij den aanval deze torpedo's alle drie tegelijk wor den gelanceerd en op onderlinge afstanden van 40 meter loopen; dan heeft men dus over een afstand van 80 meter 3 •evenwijdig aan elkander loopende torpedo's, waarmede men veel grooter kansen heeft het vijandelijke schip te treffen dan met 1 torpedo, terwijl men vrij zeker kan zeggen, dat als 2 van de 3 torpedo's treffen, de groote vijand tot zinken zal worden gebracht. Zonder twijfel zijn torpedo's duur 6000 gulden) en het denk beeld van een hagelschot met torpedo's zal menigeen niet aanlok ken. Intusschen behoeft men met topedo's niet spaarzaam te zijn, aangezien in oorlogstijd er eerder te weinig torpedobooten zullen zijn dan torpedo's. Het sparen der torpedo's heeft alleen zin uit een zuinigheidsoogpunt en dat is totaal misplaatst, waar nog bij komt, dat als men tracht tegen alles in met de boot zoo dicht mogelijk bij zijn prooi te komen, dat dan de kans op ontsnappen maar gering is, een overweging die ook al niet zwaar weegt, want mannen die met een klein onbeteekenend scheepje een machtige strijdeenheid, van 50 maal de waarde en 40 maal het aantal manschappen aan boord dan men zelf heeft, trachten te vernietigen, moeten niet te veel denken aan hetgeen geschie den zal na de eerste lanceering, en behoeven ook niet zuinig te zijn op een paar torpedo's. Indien de aanval gedaan wordt als hiervoor inliet kort aan gegeven, staat men voor [twee gevallen, men raakt of raakt

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 219