206 - niet. Raakt men, waartoe de kans groot is daar men dicht hij is en drie torpedo's afschiet, dan zal het vuur van den öf zinkenden öf zwaar beschadigden vijand spoedig niet veel meer beteekenen, en heeft men een aardige kans om in de verwar ring weg te komen, alzoo een reden te meer om te zorgen zoo dicht bij te komen als men maar kan. Raakt men niet—wel nu dan is het misschien gedaan, maar wat doet dat er toe van het niet-persoonlijke standpunt. En indien meerdere boo ten den aanval doen, dan stijgen de kansen enorm, want in de eerste plaats gaan zooveel meer torpedo's op den vijand af en tevens- wordt het vuur over de verschillende aanvallers verdeeld. Dat trouwens de kaus op behoud aan boord van een torpe doboot nog niet zoo heel slecht is, blijkt wel uit verschillende Japansche aanvallen in dezen oorlog. Men zal zich onder meer herinneren, dat bij de voorlaatste poging van de Russische vloot om uit Port-Arthur te ontsnappen, het 's avonds 8 uur was toen de Russische admiraal naar die haven terugkeerde, en kort daarna seinde admiraal Togo aan zijn torpedobootjagers om tot den aanval over te gaan. De Russische linie werd in verwar ring gebracht, maar de schepen vervolgden toch hun koers naar Port-Arthur. Aangezien de Japanners door het leggen van mij nen den toegang tot den haveningang op verschillende plaatsen onveilig hadden gemaakt, was het voor de Russen moeilijk om binnen te loopen, en daarom ankerden zij buiten. Dit mag nood zakelijk zijn geweest, maar het was tegelijk om zoo te zeggen een uitnoodiging aan de Japansche jagers om den aanval te her vatten, hetgeen dan ook herhaaldelijk geschiedde. Ongeacht de zoeklichten en de verspreide mijnen wierpen de Japanners zich telkens weer op de Russen, en slaagden er in een schip tot zinken te brengen en nog twee schepen belangrijk te beschadigen. Hieruit blijkt dus ten duidelijkste, dat een nachtelijke aanval bij maanlicht, zelfs op een vloot welke de uiterste waakzaam heid betracht, zeer uitvoerbaar is. De stoutmoedigheid en het doorzettingsvermogen aan den dag gelegd bij de Japansche aan vallen zijn oorzaak van het welslagen daarvan. Het rapport van admiraal Togo meldt, dat de torpedovaartuigen 8 aanvallen deden. Niettegenstaande dit, schijnen de verliezen slechts ge ring te zijn geweest.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 220