■V ~FL I -A.- Markeeren van artillerie bij manoeuvres. In de Neue Mil. Blatter van 15 Oct. 1904 komt een beschrijving voor van eene bij Franscke manoeuvres gevolgde methode om artillerie te mar keeren. Men bezigt daartoe kleine ronde zakspiegeltjes met deksel, bij voorkeur niet kleiner dan van 7 c.M. middellijn. In het deksel maakt men, juisc in bet midden, een rond gat van 3 c.M. middellijn en spant daarover een kruisdraad. Aan de rugzijde van den spiegel neemt men eveneens juist in het midden het stanniool weg in een cirkeltje van 8 m.M. mid dellijn. Hiermede is het instrument gereed, dienende om de zonnestralen in de richting van het doel te weerkaatsen. Met een gewonen spiegel laten de teruggekaatste stralen zich te moeilijk leiden, met dit instru mentje gaat bet gemakkelijker. Men neemt daartoe den spiegel in de rech terhand en plaatst hem met de stannioolvrije opening voor't rechteroog; houdt het deksel met opening in de linkerhand op 50 c.M. voor't lin keroog, zoodat men met dit oog langs de kruisdraden 't doel ziet. Men laat nu de zonnestralen weerkaatsen op den linkerarm en vandaar de ronde reflex opkruipen naar het deksel tot zij daarop juist concentrisch wordt opgevangen. Is dit verkregen, dan sluit men het linkeroog en richt met het rechter door de stannioolvrije opening en over de kruisdraden zuiver op bet doel, waartoe slechts zeer geringe bewegingen van spiegel en deksel noodig zijn. Dit richten vereischt echter oefening. Staat de zon achter den richter, zoodat geen directe terugkaatsing naar het doel mogelijk is, dan moeten door middel van een tweeden spiegel de zonnestralen eerst op den spiegel van den richter worden teruggekaatst; om verder op de boven aangegeven wijze te kunnen handelen. De met het hierboven beschreven instrumentje door weerkaatsing van de zon verkregen lichtbundel breidt zich slechts weinig uit, doch wordt ten gevolge van het trillen van de hand aanmerkelijk verbreed. Bij de te genpartij ziet men een flikkerenden lichtschijn, over een breedte en hoogte van 3 van den afstand, waardoor voldoende kenbaar wordt gemaakt tegen welk doel gericht werd. In Frankrijk werd bij de manoeuvres met één instrumentje één stuk voorgesteld. Om de strook van b M.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 223