214 Het is natuurlijk ondoenlijk de aanteekeningen van den schrijver op -den voet te volgen en artikelsgewijs te besprekenhet gevaar zou be staan, dat deze recensie zelf een commentaar op de wet werd. Om een proeve van schrijvers werkwijze te geven moge hier een citaat volgen TITEL IV1. Poging. Art. 35. Ter zake van poging tot een misdrijfwaarop de doodstraf is gesteld wordt gevangenisstraf van ten hoogste 15 jaren opgelegd. 1 noot „zie hierbij Titel IV van het eerste boek"\V(etboek)v(an) S(trafreeht)". TITEL V2. Deelneming aan strafbare feiten. Art. 36. Ter zake van medeplichtigheid aan een misdrijf, waarop de doodstraf -is gesteldwordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren opgelegd. „(W. v. S. 48, 49 2 noot „zie hierbij Titel V van het eerste boek \V. v. S." TITEL VIn00h noot „zie hierbij TITEL VI van het eerste boek W. v. S." Samenloop van strafbare feiten. Art. 37. De betrekkelijke zwaarte der in dit Wetboek gestelde hoofdstraffen wordt bepaald door de volgorde van artikel 6onverminderd de bepaling van ar tikel 61 van het Wetboek van Strafrecht. De gevangenisstraf, gesteld in het Wetboek van Strafrecht, staat in zwaarte gelijk met de gevangenisstraf van dit Wetboek. „Voor de toepassing van de bepalingen betreffende den samenloop en „oa. ook van art. 1, 2e lid, "VV. v. S„ moest worden vastgesteld de re latieve zwaarte van de straffen in het W. v. M(ilitair) S. opgenomen, „zoowel bij vergelijking onderling als bij vergelijking met de straffen van „het W. v. S. Art. 6 bepaalt die relatieve zwaarte bij onderlinge ver gelijking; bij vergelijking met de hoofdstraffen van het gemeene recht „bestaat nu deze volgorde: doodstraf, gevangenisstraf (zie hierbij 2e lid „van art. 37), hechtenis, geldboete. De militaire detentie komt hierbij niet „in aanmerking, aangezien deze straf op geen der misdrijven is gesteld „(zie art. 11). Art. 38. Bij veroordeeling tot de doodstraf of tot levenslange gevangenisstraf kan daarnevens, behalve de in artikel 59 van het Wetboek van Strafrecht aan gewezen straffen, geene andere straf worden opgelegd dan ontslag uit den

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 228