255 tot aanschaffing van verbeterde patjols, welke van ƒ0,35 tot ƒ0,70 kosten, en naar aanleiding daarvan werden 1500 stuks voor het district Krian aangevraagd, terwijl aan eene aanvraag uit het district Boelang door hem geen gevolg werd gegeven, omdat hij die aanvraag niet voldoende voorbe reid achtte. Nu is later wel in enkele dessa's weder tot de oude werktuigen teruggekeerd, omdat men daaraan om de een of andere reden toch ten slotte de voorkeur gaf, maar elders heeft men er zeer gunstige resultaten mede verkregen en in elk geval is het verhaal van gedwongen aankoop geheel buiten de waarheid. Het hiervoren bedoeld onderzoek heeft verder aan het licht gebracht, dat de berichten omtrent de beweerde ongeoorloofde handelingen ten bate van suikerfabrikanten, als het doen afsnijden van onrijpe tweede gewassen en de gedwongen aankoop van uitheemsche landbouwwerktuigen door de inlandsche bevolking, hun oorsprong hebben in machinatiën van een sedert uit 's lands dienst ontslagen districtshoofd, dat zelf door nalatigheid de oorzaak van de vernieling van gewas hier en daar was, zoodoende eigen schuld hoopte te bedekken en den verdienstelijken regent van Sidoardjo in moeilijkheden hoopte te brengen. Naar aanleiding van de vraag of aangaande de toestanden op het eiland Soemba eenige nadere mededeeling kan worden gedaan, valt te vermelden dat, volgens bericht van den resident van Timor en Onderhoorigheden, de inheemsche bevolking van Soemba, voor zoover bij het gewestelijk bestuur bekend is, geen overlast meer van de zijde der Endekers onder vonden heefc. Wel overvielen, omgekeerd, Soembaneezen van de berg- kampong Winoemenie, in Februari 1903 des nachts, de door Endehers bewoonde kampong Katilokoe (beide in Midden-Soemba) en doodden zes mannen en twee vrouwen, terwijl twee vrouwen en zes kinderen werden weggevoerd. Vermeende Soewangi-praktijken (tooverkunsten) der Endehers ten nadeele der Soembaneezen zouden tot dezen overval hebben aan leiding gegeven. Op aandrang van het bestuur werden door bemiddeling van den radja van Kambera en den hoofdkabisoe van Watoembaka de geroofde vrouwen en kinderen aan de Endehers teruggezonden en werd de vrede tusschen partijen hersteld. UlTGAVEX IN IxDIE. IIde Afdeeeixg. Onderaf deeling 17. Dat door den in de vergadering van de Tweede Kamer van 28 September jl. genoemden hoofdofficier aan dwangarbeiders

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 269