263 vestigde, dat het concubinaat in de plaats van het huwelijk een in geen enkel opzicht te verdedigen kwaad is." Moge dit kwaad nog niet geheel zijn verdwenen, het is toch reeds binnen zeer enge grenzen terug gebracht en vindt alleen nog in de kleine plaatsen in de buitenbezittingen waar do invloed van de Europeesche beschaving zich nog niet genoeg doet gevoelen en beschaafde huwbare meisjes schaarsch zijn, aanhangers, „onder jonge mannen"zóó rapporteert de legercommandant verder „wier financieele positie een huwelijk onraadzaam doet zijn en die op geslachtelijk gebied zich niet geheel kunnende onthouden, het concubi naat aangrijpen als middel om zich voor geslachtsziekte te vrijwaren." Het advies van de Indische regeering naar aanleiding van het rapport der commissie, tot onderzoek van de mogelijkheid om de in Indië verricht wordende terreinopnemingen en kaarteeringswerkzaamheden te centrali- seeren, heeft den ondergeteekende zeer onlangs bereikt. De voorloopige overweging van deze aangelegenheid heeft bij hem de overtuiging ge vestigd, dat de verwezenlijking van het denkbeeld om de opnemingen en kaarteeringen ten behoeve van de verschillende diensten zooveel mogelijk tee te vertrouwen aan den topographischen dienst inderdaad aanbevelings waardig en uitvoerbaar is. Hij stelt zich dan ook voor aan de In dische regeering op te dragen, in aansluiting aan hetgeen ten deze reeds door haar is verricht (Koloniaal Verslag 1903, kolom 125 en 1904, kolom 129/130), maatregelen te treffen tot verdere uitvoering van de in het rapport aanbevolen voorzieningen. Daar het verslag der commissie in behandeling is bij het Departement van Koloniën, kan het voorloopig bezwaarlijk worden afgestaan. De ondergeteekende is echter bereid om het te zijner tijd over te leggen ter inzage voor de leden. De proef, die, blijkens hetgeen op blz. 49 der Memorie van Ant woord betredende de Indische begrooting voor 1903 werd medegedeeld, zou worden genomen met het dezerzijds aanbevolen stelsel om in de na bijheid van eene militaire cantine een afzonderlijk gebouwtje te bestem men voor hen, die sterkon drank wenschten te gebruiken, is te Padang genomen maar heeft geen gunstig resultaat opgeleverd. De scherpe con trole, die op de drankgebruikende bezoekers van het bedoelde gebouwtje werd uitgeoefend, welke controle een essentieel gedeelte van het aanbe volen stelsel uitmaakte, bleek al spoedig ook hen die tot de zeer ma- 'ige drinkers behooren af te schrikken, waardoor zij gedreven werden naar de clandestiene drankhuizen; op die wijze werd het doel geheel voorbijgestreefd en de Gouverneur-Generaal zag zich dan ook genoodzaakt om het legerbestuur te machtigen om de proef te staken. Kiets willende onbeproefd laten, dat tot verminderd drankgebruik zou kunnen leiden,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 277