275 zijn, evenals die van de overige residentiën, bij de topogra- phische inrichting te 's Gravenhage gereproduceerd naar de bij het Topographisch Bureau te Batavia samengestelde verzamel kaarten op dezelfde schaal. Uit een lithographisch oogpunt kun nen de volgens het procédé-Eckstein vervaardigde residentiekaar- ten zeker pronkjuweeltjes worden genoemd. Yoor wat het algemeen verband en de configuratie van het terrein betreifen, verdienen de topographische kaarten van de tusschen de jaren 1870 en 1886 opgenomen gewesten zeker nog het noodige vertrouwen. Omdat echter sedert de oorspronkelijke opneming, die van 36— 20 jaren geleden dateert, behalve in den laatsten tijd van Batavia en de Preanger, geen bijhouding geschiedde en vooral in de laatste kwart eeuw, als een gevolg van de toeneming der be volking en van den aanleg van spoor- en tramwegen, groote wijzigingen in het wegennet, in de nederzettingen der bevolking en in den cultuurtoestand hebben plaats gehad, zijn ook de details dezer kaarten reeds grootendeels verouderd en zijn de kaarten mitsdien voor militair gebruik zeer in waarde gedaald. Het Departement van Oorlog kan echter gelukkig niet het verwijt treffen, dat niet tijdig maatregelen werden beraamd om het verouderen der kaarten te voorkomen, want reeds in 1881 werden aan de Regeering voorstellen gedaan om de van 1854 tot 1870 opgenomen gewesten opnieuw te doen opmeten en kaar- teeren, op welke voorstellen echter afwijzend werd beschikt. Een even ongunstig onthaal ondervonden aanvankelijk de in 1893 gedane voorstellen, waarbij op eene grondige herziening van de verouderde topographische kaarten werd aangedrongen maar gelukkig hebben die voorstellen hoofdzakelijk echter in verband met de in 1895 betoogde noodzakelijkheid van de op richting eener opleidingsbrigade voor de vorming van het jonge opnemerspersoneel in 1896 aanleiding gegeven tot het goed keuren der herziening van de geheel verouderde kaarten van Midden-Java, waarmede in datzelfde jaar in de residentie Ba- njoemas een aanvang werd gemaakt. Al zeer spoedig bleek echter, dat van eene herziening, d.w.z. van het bijwerken der kaarten en het inteekenen der sinds de oorspronkelijke opneming plaats gehad hebbende veranderingen, geen sprake kon zijn, want de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 291