276 niet op wiskunstigen grondslag berustende kaarten waren daartoe reeds te veel verouderder moest dan ook wel tot eene algeheele hermeting worden besloten, welke door eene uitvoerige secundaire driehoeksmeting werd voorafgegaan. Na beëindiging van het werk in Banjoemas in 1899 werd de voormalige residentie Bagelen op dezelfde wijze onder handen genomen; in 1902 werd het werk in Kedoe vervolgd, waarin het onlangs gereed kwam en thans zijn de hermetingen in de voormalige residentiën Semarang en Japara in vollen gang. Al dus voortwerkende mag gehoopt worden, dat over een niet te lang tijdsverloop over goede detailkaarten van Midden-Java zal kunnen worden beschikt. Evenmin als van de oorspronkelijke opneming kan echter van de thans onderhanden hermeting der gewesten van Midden-Java worden gezegd, dat zij een uitsluitend militair belang heeft; ze dient toch hoofdzakelijk om in het bezit te geraken van detail kaarten van dit voornaam deel van Java, waaraan voor alle- takken van den Indischen staatsdienst groote behoefte bestaat. Dat die kaarten echter ook voor de oefeningen van de in Midden- Java gelegerde troepen en voor andere militaire doeleinden van groot belang zijn, behoeft wel geen nader betoog. Alleen de naar aanleiding van de voorstellen der Commissie voor de verdediging in 1898 aangevangen herziening van de detail bladen der residentiën Batavia en de Preanger Regentschappen,, die uit een militair oogpunt belangrijk zijn, heeft een uitsluitend militair belang ten grondslag, alhoewel het algemeen belang zeker niet minder met de herziening van bedoelde reeds zeer verouderde kaarten gebaat is. Daar de detailbladen van beide gewesten op goeden grondslag berusten en volgens de nieuwere werkwijze zijn opgemeten, kan de herziening met het betrekkelijk klein daartoe beschikbare personeel vrij vlug geschieden; met de her ziening van de geheele voormalige residentie Batavia hoopt men dan ook medio 1905 gereed te komen en met die van het daar voor in aanmerking komende deel der Preanger enkele jaren later. Worden de aanhangige voorstellen tot reorganisatie van den Topographischen Dienst verwezenlijkt, van welke o.m. eene belangrijke uitbreiding van het op Java met hermetingen en herziening van de oude kaarten te belasten opnemerspersoneel een

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 292