282 west afzonderlijk, door verkleining overzichtskaarten op 1:100.000 vervaardigd. Tegenwoordig gaat men op meer rationeele wijze te werk. Yoor de in 1896 aangevangen hermeting van Midden-Java is toch eerst de hoofdschaal 1:100.000 voor de kaarteering van de geheele landstreek vastgesteld en daarna die van de grootere schalen (1:50.000 en 1:25.000), welke voor de afzonderlijke kaarteering van min of meer belangrijke terrein gedeelten zullen dienen. Eene zeer gedetailleerde landstreek wordt dus direct op de grootste schaal in kaart gebracht, voor minder belangrijk terrein past men de schaal 1:50.000 toe en van geheel waardelooze land streken worden alleen kaarten op 1:100.000 vervaardigd, tot welke schaal ook de aanvankelijk op grooter schaal opgenomen bladen worden verkleind voor de samenstelling van de algemeene kaart van het land. Door toepassing eener doelmatige projectiemethode is het voorts mogelijk geworden van Midden-Java een aangesloten kaart samen te stellen, die bladsgewijze zal worden uitgegeven en die bestemd is om de onderling niet aansluitende, reeds zeer verouderde residentiekaarten van Java geleidelijk te vervangen. Bij de thans in bewerking zijnde herziening van de detailbladen van Batavia en de Preanger is spoedshalve en ook ter vermijding van te groote kosten, de oorspronkelijke schaal 1:20.000 behou den; van de herziene bladen worden voor militair gebruik ver kleinde reproduction op 1:50.000 vervaardigd, terwijl het mede in het voornemen ligt na afloop der herziening eene nieuwe over zichtskaart op 1:100.000 samen te stellen. Zooals wij reeds mededeelden, is voor de kaarteering van Sumatra's Westkust het schalenstelsel 1:20.000, 1:40.000, 1:80.000 toegepast. Dit schalenstelsel is beslist te groot voor het in kaart brengen van de meerendeels woeste terreinen, welke in Zuid-Sumatra worden aangetroffen en te meer in verband met de onzekerheid in de ligging der aldaar langs astronomischen weg bepaalde punten. Daarom is voor de toekomstige kaarteering van Zuid-Sumatra de schaal 1:100.000 aangenomen; enkele min of meer belangrijke terreingedeelten zullen verder, evenals thans in Midden-Java

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 298