283 geschiedt, resp. op de schalen 1:50.000 en 1.25.000 worden in kaart gebracht. Worden de aanhangige voorstellen ter bespoediging van* de. opneming der Buitenbezittingen verwezenlijkt, dan zal laatst bedoeld schalen stelsel zoo eenigszins mogelijk algemeene toe passing vinden en mag verwacht worden, dat binnen een niet te lang tijdsverloop een groot deel der eilanden van den Indischen archipel niet meer, tenminste uit een cartographisch oogpunt,, tot de terra incognita zal behooren. Omtrent het formaat der kaartbladen, dat veelal met de ge bezigde kaartprojectie verband houdt, valt nog aan te teekenen,, dat het wel is waar moet toelaten een betrekkelijk groot terrein gedeelte op elk blad voor te stellen, maar niettemin voor militair gebruik handig moet zijn, dus geen te groote afmetingen mag hebben. De militaire bladen van Batavia en de Preanger verkleinde: reproductie van 12 detailbladen op 1:20.000 voldoen zeker aan. die eischenelk blad toch heett eene afmeting van 52 X 39 c-M-i voorstellende eene terreinoppervlakte van 26 M2. Op geplakt en gesneden in zakformaat, zooals die kaarten sedert korten tijd aan de troepen worden verstrekt, heeft het blad eene afmeting van ongeveer 17 bij 10 c.M. en is dus voor gebruik bij de oefeningen en te velde uiterst geschikt. De l:50.000e bladen van Midden-Java hebben eene afmeting van 37 c.M. in het vierkant, welke verband houdt met de ge bezigde kaartprojectie, en stellen eene terreinoppervlakte van 181/2 X K.M2. voor; die der overzichtkaart op 1:100.000 hebben dezelfde afmetingen, met eene terreinoppervlakte van 37 X 37 K.M2. Ook die bladen worden opgeplakt en in zakformaat aan de troepen uitgereikt. Te dien opzichte wordt dus tegenwoordig zeker aan alle eischen voldaan. Militaire kaarten moeten verder aan den eisch voldoen, dat daarop alle gemeenschapsmiddelen en belangrijke terreinafschei dingen zoo duidelijk mogelijk zijn voorgesteld, terwijl in alge- meenen zin uit de kaart moet blijken in hoeverre wegen en paden geschikt zijn voor troepen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 299