285 Om de verharde wegen zoo sprekend mogelijk te doen uit komen, zijn deze op de kaart tusschen de beide zwarte grens lijnen van eene heldtrroode bies voorzienoverigens zijn alle wegen en paden in 't zwart voorgesteld. Ten einde terreinafscheidingen, als rivieren, beken, waterlei dingen, enz. duidelijk voor te stellen, zijn alle waterloopen in 't blauw aangegevenverwarring van een beek met een pad is op die wijze voor den kaartlezer uitgesloten. Ook aan eene zeer duidelijke voorstelling der nederzettingen en van de bebouwing en begroeiing van het terrein, welke, met het oog op eene goede keuze van stellingen, den waren toestand zooveel mogelijk moet nabij komen, zijn uit een militair oogpunt hooge eischen te stellen. Het is zeker gemakkelijk in te zien, dat het, afgescheiden van alle reproductie-bezwaren, weinig aanbeveling kan verdienen om, evenals op de chromolithographische residentiekaarten van Java, voor het aangeven der woonplaatsen en van de bebouwing en de begroeiing, op militaire kaarten een overgroot aantal kleuren en tinten—al zijn die ook nog zoo mooi en frischte gebruiken. Hoe meer verscheidenheid van kleuren toch, hoe moeilijker de kaart te lezen is en dus ook hoe minder practised bruik baar. Daarom werd voor de Indische militaire kaarten uit een practisch oogpunt een offer aan den kunstsmaak gebracht, de voorstelling van de hierbedoelde details zoo eenvoudig mogelijk gemaakt en slechts een gering aantal kleuren en teekens te baat genomen om de meerdere of mindere bedektheid van het terrein voor te stellen, nl. groen in 2 tinten, blauw en zwart. De woonplaatsen der bevolking, die vooral in vlakke terreinen om heel wat plaats op een Indische kaart vragen en die dui delijk in 't oog moeten vallen, zijn tusschen de zwarte grens lijnen met een donkergroene kleur getint. Tal van bewoonde terreingedeelten bestaan echter slechts uit enkele verspeid liggende huisjes te midden van tuinen en heb ben geen gemarkeerde grenzen. Geeft men ook zulke woonoor den als geregelde kampongs aan, dan komt de kaart niet meer met de werkelijkheid overeen, want een doorzichtelijk en toe gankelijk terrein wordt c. q. als bedekt en voor troepenbewe gingen minder buikbaar aangegeven.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 301