286 Daarom zijn op de militaire kaarten de schaars bewoonde terreinen, in tegenstelling van de donkergroene kampongs, licht groen getint, terwijl daarin de bewoning door enkele zwarte teekens voor huisjes wordt voorgesteld. Alles wat met water in verband staat, als sawahs, drassige terreinen, moerassen, meertjes, enz. wordt in 't licht blauw aan gegeven en steekt dus voldoende af tegen de zwarte wegen en paden; overigens wordt droog bouwland wit gelaten en zijn alle regelmatig aangelegde cultures, bosschen en kreupelhout door de gewone zwarte teekens voorgesteld, waartegen wel geen bezwaar kan bestaan, omdat elk troepenaanvoerder dient te weten in hoeverre zulke begroeide terreingedeelten voor troepen toegan kelijk zijn. De reeds bij de verkleining ter sprake gebrachte eisch, dat mi litaire kaarten niet met teekens voor terreinvoorwerpen overladen mogen worden, heeft eene aanvulling noodig, nl., dat daarop alle uit een tactisch oogpunt belangrijke details moeten voorkomen. Ik wil hier gaarne de verklaring afleggen, dat het voldoen aan dezen tweeledigen eisch juist een van de groote moeilijk heden der militaire cartographie oplevert. Geldt het de voor stelling van een weinig gedetailleerd terrein, dan kunnen door gaans alle tactisch belangrijke bijzonderheden zeer goed op de kaart worden ingeteekend en behoeft toch van overlading der kaart geen sprake te zijnmaar voor eene juiste voorstelling van een terrein met veel details, zooals die in ons tropenland veel vuldig worden aangetroffen, is op eene militaire kaart, op de be trekkelijk kleine schaal 1:50.000, dikwijls te weinig plaatsruimte. Om de kaart aan haar doel te doen beantwoorden, moet dan ook niet zelden met veel beleid eene keuze worden gedaan van de details, die wel ingeteekend kunnen worden. Daarom is nagegaan en vastgesteld, welke details zoo eenigs- zins mogelijk wel op de militaire kaarten moeten voorkomen en welke, bij gemis aan tactische waarde, steeds kunnen worden weg gelaten, zonder aan de bruikbaarheid der kaart te kort te doen. Behalve wegen, paden en bewoonde plaatsen, die reeds be sproken werden, moeten nu tot de eerstbedoelde details gerekend wordenalle terreinvoorwerpen, die o.m. voor de legering van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 302