287 troepen waarde hebben, als groote gebouwen, w.o. woningen van Europeesche en inlandsche ambtenaren, landhuizen, koffie- en zoutpakhuizen, pasanggrahans, pasars en loodsen, post- en tele graafkantoren, suikerfabrieken, tabaksloodsen, enz. Daar het van belang kan zijn, te weten, of die gebouwen van steen dan wel van hout of tijdelijke materialen zijn vervaardigd, is het gewenscht voorgekomen, de eerstbedoelde met roode en de andere mer zioarte teekens voor te stellen terreinvoorwerpen die vooral bij een oorlog tegen een inland- schen vijand van groot belang moeten worden geacht, als masi- gits, Chineesche tempels en begraafplaatsen terreinvoorwerpen die tot eene spoedig en gemakkelijk oriën- teeren op de kaart veel bijdragen, als afstandspalen langs de we gen, voorname grenspalen, triangulatiepilaren, steenen wacht huisjes, enz.; alle details die o.m. van belang zijn bij den aanval of de ver dediging van stellingen, als kunstmatige défilé's, w.o. bruggen en duikers, holle weggedeelten, doorwaadbare plaatsen, over vaarten verder kanalen en waterleidingen met stuw- en stort- damrnen en dijken, en eindelijk details die volledigheidshalve ook op een militaire kaart niet mogen ontbreken, als Europeesche begraafplaatsen, steenbakke rijen, kalkbranderijen, enz. Na kennisneming van bovenstaande opgave, zal een ieder be grijpen, hoe moeilijk het kan zijn, om te voldoen aan den eisch, dat alle uit een tactisch oogpunt belangrijke details op een mi litaire kaart moeten voorkomen, en vooral, als men bedenkt, dat zeer vele van de genoemde details—ook de wegen—in hunne ware verhoudingen op een 1:50.000e kaart geteekend, haast on leesbaar zouden zijn en, om in 't oog te vallen, noodwendig veel vergroot moeten worden voorgesteld, waardoor weer plaatsruimte voor misschien niet minder belangrijke details verloren gaat. Onder de enkele terreinvoorwerpen, die, als van minder mili tair belang, niet op de kaarten behoeven voor te komen, kun nen bv. levende en doode heggen langs de wegen en paden en om de bouwvelden worden genoemd, omdat deze terreinhinder nissen meestal reeds verplaatst of geheel verdwenen zullen zijn, als de kaart in 't licht verschijnt. Alleen, wanneer een terrein Dl. I, 1905. 21

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 303