290 klimaat al zeer slecht leent, behoeft wel geen nader betoog. De klachten over het spoedig scheuren en onbruikbaar worde» der papieren kaarten waren dan ook vele en niet ongegrond.. Daarom werden proeven genomen met een bepaald soort drulc- linnen, dat voldeed aan den eisch van duurzaamheid en vrij goed tegen vocht bestand bleek te zijnde daarop sedert korten tijd gedrukte detailbladen op 1:20.000, welke aan de troepen worden uitgereikt, zullen dan ook zeker geruimen tijd aan weersinvloeden weerstand kunnen bieden. Het kaartenlinnen levert bovendien het groote voordeel op zeer dun en vouwbaar te zijn, waardoor het mee voeren bij oefeningen of te velde veel minder bezwaren oplevert dan het scheurbare papier. En ten slotte is het kaartenverbruik belangrijk afgenomen sinds het linnen als grondstof werd inge voerd, wat inderdaad een uitkomst voor het Topographisch Bureau mag worden genoemd, daar dit, met zijn zeer beperkte werkkrachten, in den laatsten tijd door de veel ruimere kaar- tenverstrekkingen, ook in verband met het tegenwoordig oefe ningsstelsel, niet meer bij machte bleek om spoedig aan alle aanvragen van afgekeurde kaarten te voldoen. Doch het zoo deugdzame linnen is door zijn groote rekbaar heid helaas ongeschikt om daarop een kaart in vele kleuren be hoorlijk sluitend af te drukken, zoodat het ook niet als grond stof van de in 7 a 8 kleuren te vervaardigen militaire bladen kan worden gebezigd; die kaarten moeten dus noodwendig op papier gedrukt worden. Aan dit bezwaar wordt echter sedert kort te gemoet gekomen door, zooals reeds werd gezegd, alle militaire bladen in zakformaat gesneden en opgeplakt aan de troepen uit te reiken. Wanneer die bepaald kostbare kaarten wat zorgzaam behandeld worden, zal hare duurzaamheid vol doende verzekerd zijn, terwijl het zakformaat tevens de gelegen heid verschaft om ze zooveel mogelijk tegen weersinvloeden te vrijwaren. En ten slotte kunnen wij als eisch noemen, dat militaire kaar ten ten allen tijde een juist beeld van het terrein moeten geven en eene geregelde bijhouding mitsdien dringend noodig is. Hier bij treedt echter de financieele zijde van het militair kaarten- vraagstuk geheel op den voorgrond, en van beschouwingen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 306