291 dienaangaande raeenen wij ons gevoegelijk te kunnen onthou den. Laten wij reeds tevreden zijn, dat de kaartenherziening van Java thans in goeden gang is en naar wij hopen weldra nog beter zal worden, zoodat binnen weinige jaren alle daar gele gerde troepen—evenals thans reeds met die te Batavia, Meester Cornelis en Buitenzorg het geval is zullen kunnen beschik ken over topographische kaarten op 150.000, die speciaal voor tactisch gebruik zijn aangemaakt en bij welker vervaardiging met alle hiervoren toegelichte eischen rekening wordt gehou den. Wil men echter van die kaarten in oorlogstijd al het nut trekken dat er van te verwachten valt, dan moeten ze ook met uitsluiting van alle andere bij de vredesoefeningen gebezigd worden. De detailbladen op 1:20.000 (1:25.000) zullen dus ge leidelijk aan het algemeen militair gebruik moeten worden ont trokken en alleen mogen dienen tot het nagaan van een enkel detail dat, in verband met de betrekkelijk kleine schaal, op de militaire kaarten niet voldoende duidelijk kon worden voorgesteld, zoomede tot het oefenen in kaartlezen. Volledigheidshalve willen wij thans nog een enkel woord wij den aan de voor hoogere troepenleiding benoodigde overzicht- kaarten, waarop wij reeds hiervoren doelden. Als overzichtkaarten, waarop beschikkingen voor het gevecht ■genomen en dit in zijn geheel gevolgd moet kunnen worden, dus die nog voor tactisch gebruik moeten dienen, werden tot nu toe, wat Java betreft, de meergenoemde residentiekaarten op 1100.000 gebezigd. Zooals wij reeds mededeelden, bestaat het voornemen ook in de toekomst voor die kaarten dezelfde schaal te behouden, maar ze—voorloopig reeds wat Midden-Java aangaat niet meer residenties- maar bladsgewijze en behoorlijk aansluitende uit te geven; van de residentie Banjoemas zijn reeds enkele van die bladen verschenen. De bewerking dezer overzichtkaarten wijkt echter bijna in elk opzicht af van die der in Nederland in tal van kleuren ge drukte residentiekaarten. De heerlijke kleurentinten in de meest fijne nuances en zachtvloeiende overgangen zijn op onze over-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 307