297 Hoe geheel anders was in dit opzicht de ondervinding te velde Bij langdurige regenbuien werd de inhoud van den ransel ge heel nat en zelfs waren menigmaal ten gevolge van het trans- pireeren van den drager de rugzijde van den ransel en verschil lende daarin gepakte kleedingstukken van zweet doortrokken. Als tent gespannen, lekte het doek bij hevige regens op bijna alle plaatsen door, doch vooral daar, waar aan de buitenzijde passanten, stooten enz. bevestigd waren. Ook bij helder weer was het gespannen doek ten gevolge van den neerslag geheel doorweekt. Bij het opbreken uit het bivak moest dan de uitrusting dikwijls in het doornatte doek gepakt worden, waardoor alle kleedingstukken zoo niet 'nat, dan toch vochtig werden en het gewicht van den ransel aanzienlijk toe nam. Bij het opslaan der tenten onder hevige regens, moesten eerst de linnen uitrustingzakken op een regenvrije plaats opgeborgen worden, hetgeen meestal, zoo dit niet in de onmiddellijke nabij heid kon geschieden, zooveel tijd in beslag nam, dat dit werd nagelaten, met het gevolg natuurlijk dat de kleedingstukken reeds geheel of gedeeltelijk nat geworden waren, voordat de tent was opgeslagen en de man gelegenheid had zich te verschoonen. De tentstijlen werden algemeen, ook door het 3e Bataljon, als onpractisch en overbodig veroordeeld. Onpractisch, wijl ze te onsterk waren, uitgeschoven zijnde doorbogen en niet in staat waren het doek gestrekt te houdenT waardoor de lengte der ligplaats zoodanig verminderde, dat, wilde de man voorkomen dat zijne voeten door het inregenen nat wer den, hij met opgetrokken knieën moest slapen. Bij de minste verbuiging, of wel wanneer er zand of vuil in de kokers geraakte, konden de stijlen in- noch uitgeschoven worden. De schroefdraad aan het boveneinde bleek slecht af gewerkt, terwijl de vrees werd uitgesproken, dat de koppen met moer te velde spoedig verloren zouden zijn. Overbodig achtte men de metalen tentstijlen, omdat onze ter reinen wel altijd wildhout opleveren, dat bij het betrekken van een bivak als tentstijl of materiaal voor lichte tentconstructie te bezigen is. De colonne van Daalen nam bedoelde stijlen dan ook niet mede en gevoelde nimmer het gemis er van.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 313