298 De colonne Darlang nam aanvankelijk de stijlen mede, maar na de nadeelen er van te hebben ondervonden liet ze ze verder thuis en verving ze eveneens door ter plaatse aanwezig wildhout. Een verder nadeel door de colonnes te velde en eveneens door •het 3e Bataljon ondervonden was, dat de draagriemen te kort warende daardoor veroorzaakte drukking hinderde den drager vreeselijk; door de draagriemen met ijzerdraad of touw te ver lengen werd hieraan te gemoet gekomen. Het dikke lederen belegstuk en de metalen pin op de rugzijde van den ransel waren hinderlijk bij het dragen en veroorzaakten pijn op's mans rug; meer practisch werd het geacht, dat belegstuk op de bovenzijde van den ransel aan te brengen. De manschappen der Gajo-colonne verkozen den veldzak boven den tentransel en bij evacuatie van marchaussee's met den tent ransel uitgerust deden zich haast geen liefhebbers voor, die hun veldzak voor den verderen tocht tegen den ransel wilden ruilenslechts enkelen van het kader verkozen dezen, doch voornamelijk omdat zij in de koudere bergstreken in den tentran sel een warme deken hadden om onder te slapen. Bij de colonne Darlang bedroeg gedurende den proeftijd, ten gevolge van de onvoldoende beschutting tegen regen des nachts en van het gemis van droge wisselkleeding, het aantal zieken meer dan gewoonlijk. Door den commandant van het 3e Bataljon werd nog het volgende opgemerkt: De draagwijze van den tentransel deugt niet; deze dient ge wijzigd te worden in den geest van die van den tegenwoordigen veldzak. De tentransel is in het gebruik minder geriefelijk dan de veld zak, omdat het meer moeite kost om bij den inhoud te komen •en hem daarna weder „draagklaar" te maken, hetgeen met zorg behoort te geschieden. Al het vorenstaande en nog eenige minder belangrijke op merkingen omtrent ondervonden moeilijkheden bij het bepakken van den ransel enz. leidden den Civiel en Militair Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden tot de uitspraak, dat de tent ransel in geen enkel opzicht had voldaan als uitrustingstuk te velde in de tropen en werd het Legerbestuur in overweging

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 314