299 gegeven den veldzak te behouden en niet meer te zoeken naar tenten als uitrustingstuk. Hoezeer wij net ook in het belang der gezondheid van den soldaat, dus in dat van de marsch- en slagvaardigheid van het leger achten, den troep te velde steeds in tenten onder te kunnen brengen, moet o.i. toch elk stelsel waarbij het gewicht van 's mans uitrusting hoe weinig ook vermeerderd wordt a priori veroordeeld wordenelke vermeerdering in belasting van den man wreekt zich op de gevechtswaarde van den troep. Daar de- tentransel met toebehooren in drogen toestand nu reeds 1.8—1.1 0.7 K.G-. meer weegt dan de veldzak, welk verschil bij weg neming van het hoofdbezwaar tegen het stelsel Doorman (niet behoorlijk waterdicht), dus bij gebruikmaking van beter tentdoek stel dat dit geleverd kan worden nog grooter zal worden (zie boven), moet o.i. in deze richting niet verder naar een op lossing van het tentvraagstuk voor ons leger worden gezocht Tentmaterieel dat bij den trein door dragers wordt meege voerd is evenzeer te veroordeelen, gelet op de moeilijkheden nu reeds aan het transport van levensmiddelen enz. bij militaire excursiën verbonden, moeilijkheden zoo groot, dat men dikwijls genoodzaakt is, in strijd met het beginsel van een minimum belasting van den soldaat, een gedeelte der vivres door den man zelf te laten dragen. Gegeven nu de onmogelijkheid om te velde over behoorlijk tent- materieel te beschikken, verdient voorzeker het thans te Atjeh zoo ruimschoots toegepaste stelsel alle aanbeveling, d.i. men maakt tot het onderdak brengen van den troep zooveel mogelijk gebruik van inlandsche woningen; men leert den soldaat om bij gebrek aan dergelijke woningen zich met primitieve hulpmiddelen, takken, bladeren enz. te beveiligen tegen regen en andere weers invloeden; hierin hebben de Atjehtroepen reeds een groote be drevenheid en ook in dit opzicht steken zij gunstig af bij troepen die nog geen Atjeh-campagne achter den rug hebben. H. B.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 315