IS DE KWARTIERMEESTER OF ADMINISTRATEUR VAX EEX GARNIZOEN VOOR ZIJN BEHEER VAN VIVRES EN FOURA GES COMPTABEL AAN DE ALGEMEENE REKENKAMER? Het is wellicht niet van belang ontbloot bovenstaande vraag in dit tijdschrift ter sprake te brengen. Immers, indien kan worden aangetoond, dat een kwartiermeester of administrateur van een garnizoen voor zijn beheer van vivres en fourages niet aan de Algemeene Rekenkamer comptabel is, dit niet wezen kan en magzouden deze personen ten opzichte van dat college met betrekking tot hunne in te dienen afrekeningen (model no. 71 -der Instructie voor het voeren der administratie bij korpsen en garnizoenen) in eene geheel andere positie komen te verkeeren dan thans vrijwel algemeen wordt aangenomen. Worden zij beschouwd als „comptabel", dan zijn op hen van toepassing de artikelen 85, 87 en 88 der Indische comptabiliteits wet, d.w.z. zij zijn verplicht rekening af te leggen van het door hen gevoerd beheer aan de Algern. Rekenkamer, zij behooren binnen een door dat college gestelden termijn—de gemaakte be denkingen op hun verantwoordingen te beantwoorden, dan wel bezwaren in te dienen tegen de daarin door de Kamer gemaakte veranderingen. Aan deze blijft evenwel de beslissing. Valt nu het besluit niet uit ten gunste van den comptabele, dan mag hij binnen eene maand nadat het te zijner kennis is gebracht daarvan herziening vorderen. „Het onderzoek omtrent zoodanige herziening" zegt de Ind. compt. wet „wordt opgedragen aan andere leden der betrokken Algemeene Rekenkamer dan die, welke de beslissing hebben voorgesteld, waardoor de rekenplichtige zich bezwaard acht." „Het besluit omtrent die herziening wordt genomen in eene vereenigde zitting der betrokken Algemeene Rekenkamer." Motto: Du choc des opinions jaillit la vérité.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 316