306 en garnizoenen over de verstrekking en verantwoording van vivres en fourages. In artikel 107 daarvan wordt voorgeschreven dat de kwartiermeester de dagelijks door de commandanten van- de compagnieën, detachementen, enz. aangevraagde vivres en fourages enz. boekt in een register model no. 68 (zoogenaamd, vivres-register) en dat hij aan de betrokken leveranciers alge- meene, dagelijksche dan wel halfmaandelijksche bons zendtT volgens model no. 69, welke na het einde van elke maand of' tusschentijds weder worden ingetrokken tegen afgifte van bon& model no. 70, welke den leveranciers tot bewijs van vordering, strekken. Artikel 108 vermeldt, dat de ontvangst van voedings middelen enz. uit 's Lands voorraad eveneens geschiedt tegen, afgifte van bons model no. 69, welke door den kwartiermeester „voor de ontvangst" worden geteekend. De artikelen 110 tot enj met 112 houden bepalingen, hoe dient te worden gehandeld,- wanneer afkeuring van vivres of fourages heeft plaats gevonden,, of wanneer eenig leverancier in andere opzichten niet aan zijn- verplichtingen voldoet (art. 110); nopens de verificatie door den kwartiermeester van de afrekeningen, ingediend door de com pagnieën (er staat „aan het einde van de maand, maar in ver band met art. 44 der Instructie voor het voeren der administratie bij compagnieën en detachementen, zal wel bedoeld zijn het begin der maand) (art. 111); en omtrent het overleggen van de ver- eischte bescheiden, indien voedingsartikelen worden gebruikt tot andere doeleinden dan om als of toebereiding van voeding te dienen (artikel 112). Eindelijk vindt men in artikel 113 de- bepaling, dat de kwartiermeester, gelijktijdig met zijn geldelijke afrekening aan het Departement van Oorlog, eene voor de Al- gemeene Rekenkamer bestemde driemaandelijksche afrekening zendt van vivres en fourages model No. 71. Behalve deze voor schriften leert artikel 13 van de korpsinstructie nog in alge- meenen zin dat de kwartiermeester is belast met de zorg voor de ontvangst en verantwoording van vivres en fourages. Blijkt nu uit deze voorschriften, dat de kwartiermeester be last is met het ontvangen, bewaren of afleveren van materieel in 's Lands magazijnen of bewaarplaatsen? Naar het voorkomt in geenen deele. Zeker, de kwartiermeester is een comptabel landsdienaarmaar alleen voor zijn beheer over de hem ter goede-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 322